Стенограми


132  седница   23-12-2010

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Сто триесет и втората  седница на Собранието на Република Македонија, одржана на  23 декември  2010 година. Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала 1, со почеток 
   
Документ    36КB - 27.12.2010


 131  седница   30-12-2010

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Сто триесет и првата  седница на Собранието на Република Македонија, одржана на  30 декември  2010 година. Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала 1, со почеток 
   
Документ    556КB - 11.01.2011

 

130  седница   27-12-2010

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Сто и триесетата  седница на Собранието на Република Македонија, одржана на  27  декември  2010 година. Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала 1, со почеток 
   
Документ    567МB - 30.12.2010


130  седница  01 продолжение 28-12-2010

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Првото продолжение на сто  и триесетата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на  28  декември  2010 година. Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала 1, со почеток 
   
Документ    466KB - 4.1.2011

 

130  седница  02 продолжение 29-12-2010

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Второто продолжение на сто  и триесетата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на  29  декември  2010 година. Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала 1, со почеток 
   
Документ    500KB - 11.1.2011

 

129 седница   13-12-2010

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Сто дваесет и деветтата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на  13 декември  2010 година. Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала 1, со почеток 
   
Документ    1,06МB - 22.12.2010129 седница  01 продолжение 14-12-2010

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Првото продолжение на сто дваесет и деветтата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на  14  декември  2010 година. Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала 1, со почеток 
   
Документ    466KB - 22.12.2010


128 седница   09-12-2010

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Сто дваесет и осмата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на  09 декември  2010 година. Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала 1, со почеток 
   
Документ    691KB - 14.12.2010


128 седница  01 продолжение 10-12-2010

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Првото продолжение на сто дваесет и осмата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на  10  декември  2010 година. Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала 1, со почеток 
   
Документ    657KB - 14.12.2010


128 седница  02 продолжение 11-12-2010

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Второто продолжение на сто дваесет и осмата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на  11  декември  2010 година. Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала 1, со почеток 
   
Документ    393KB - 16.12.2010128 седница  03 продолжение 15-12-2010

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Третото продолжение на сто дваесет и осмата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на  15  декември  2010 година. Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала 1, со почеток 
   
Документ    1,01МB - 27.12.2010

 

128 седница  04  продолжение 16-12-2010

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Четвртото  продолжение на сто дваесет и осмата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на  16  декември  2010 година. Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала 1, со почеток 
   
Документ    656КB - 30.12.2010

 

128 седница  05 продолжение 20-12-2010

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Петото продолжение на сто дваесет и осмата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на  20  декември  2010 година. Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала 1, со почеток 
   
Документ    331КB - 30.12.2010

 

128 седница  06 продолжение 20-12-2010

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Шестото  продолжение на сто дваесет и осмата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на  20  декември  2010 година. Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала 1, со почеток 
   
Документ    36КB - 27.12.2010

 

127 седница  01 продолжение 01-12-2010

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Првото продолжение на сто дваесет и седмата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на  01 декември  2010 година. Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала 1, со почеток 
   
Документ    184KB - 3.12.2010

127 седница  02 продолжение 03-12-2010

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Второто продолжение на сто дваесет и седмата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на  03 декември  2010 година. Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала 1, со почеток 
   
Документ    368KB - 14.12.2010


127 седница  03 продолжение 06-12-2010

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Третото продолжение на сто дваесет и седмата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на  06  декември  2010 година. Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала 1, со почеток 
   
Документ    52KB - 14.12.2010


127 седница  04 продолжение 20-12-2010

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Четвртото  продолжение на сто дваесет и седмата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на  20  декември  2010 година. Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала 1, со почеток 
   
Документ    91KB - 28.12.2010

 

127 седница  05 продолжение 23-12-2010

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Петото продолжение на сто дваесет и седмата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на  23  декември  2010 година. Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала 1, со почеток 
   
Документ    35KB - 27.12.2010

 

 126   седница   14-12-2010

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Сто дваесет и шестата  седница на Собранието на Република Македонија, одржана на  14 декември  2010 година. Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала 1, со почеток 
   
Документ    102КB - 12.01.2001

 

124 седница  03 продолжение 01-12-2010

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Третото продолжение на сто дваесет и четвртата  седница на Собранието на Република Македонија, одржана на  01 декември  2010 година. Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала 1, со почеток 
   
Документ    109KB - 7.12.2010

124 седница  04 продолжение 02-12-2010

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Четвртото продолжение на сто дваесет и четвртата  седница на Собранието на Република Македонија, одржана на  02 декември  2010 година. Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала 1, со почеток 
   
Документ    232KB - 7.12.2010

124 седница  05 продолжение 03-12-2010

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Петтото  продолжение на сто дваесет и чевртата  седница на Собранието на Република Македонија, одржана на  03 декември  2010 година. Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала 1, со почеток 
   
Документ    123KB - 7.12.2010

124 седница  06 продолжение 06-12-2010

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Шестото  продолжение на сто дваесет и чевртата  седница на Собранието на Република Македонија, одржана на  06 декември  2010 година. Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала 1, со почеток 
   
Документ    196KB - 14.12.2010


124 седница  07 продолжение 07-12-2010

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Седмото  продолжение на сто дваесет и чевртата  седница на Собранието на Република Македонија, одржана на  07 декември  2010 година. Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала 1, со почеток 
   
Документ    1,06MB - 14.12.2010


123 седница  04 продолжение 01-12-2010

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Четвртото продолжение на сто дваесет и третата  седница на Собранието на Република Македонија, одржана на  01 декември  2010 година. Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, Сала 1, со почеток 
   
Документ    301KB - 7.12.2010