Pratenichki sostav
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


KOMISIONI PËR ÇËSHTJE KUSHTETUESE


E-posta: k-ustav@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, 16 anëtarë dhe zëvendës të tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me:

  • zbatimin e Kushtetutës;
  • propozimet për ndryshimin dhe plotësimin e Kushtetutës;
  • çështje parimore me karakter kushtetues në lidhje me miratimin dhe zbatimin e ligjeve dhe të dispozitave dhe akteve të tjera, dhe
  •  çështje të tjera me karakter kushtetues.

              

                       Kryetar: TRAJKO VELJANOSKI


    Zëvendës-kryetar: ALEKSANDAR SPASENOVSKI
   
                        Anëtarë: ZORAN PETRESKI
                                         BLLAGORODNA DULIQ
                                         NADICA TANÇEVA TULIEVA
                                         DARKO DIMITRIESKI
                                         JAGOTKA IVANOVSKA
                                         SAVE SAVEVSKI
                                         VELE GJORGJIEVSKI
                                         PAVLE TRAJANOV
                                         ERMIRA MEHMETI
                                         TAHIR HANI
                                         VULLNET AMETI
                                         VLADO BUÇKOVSKI
                                         STOJAN ANDOV
                                         TITO PETKOVSKI
                                         CVETANKA IVANOVA
                                         IMER ALIU

   Zëvendës-anëtarë: LUBISAV IVANOV XINGO
                                        JOVAN LAZAREV
                                        KËRSTO MUKOSKI
                                        HRISTINA RUNÇEVA
                                        IVAN STOILLKOVIQ
                                        KOSANA NIKOLIQ MAZNEVA
                                        VLLADANKA AVIROVIQ
                                        ZHIVKO PEJKOVSKI
                                        HAJRULLA MISINI
                                        FEMI JONUZI
                                        JULIETA MARKU 
                                        EMILIJAN STANKOVIQ
                                        SONJA MIRAKOVSKA
                                        GORAN MINÇEV
                                        RISTO PENOV
                                        BESIM DOGANI

a

> AGJENDA DITORE

E mërkurë, 27 gusht 2014, ora 09:30, Salla e Komisionit Kushtetues

MBLEDHJA NR. 3 E KOMISIONIT PËR MUNDËSI TË BARABARTA TË FEMRAVE DHE MESHKUJVE 

E mërkurë, 27 gusht 2014, ora 10:00, Salla "Boris Trajkovski"

MBLEDHJA NR. 11 E KOMISIONIT PËR FINANCIM DHE BUXHET 

E mërkurë, 27 gusht 2014, ora 11:00, Salla 4

MBLEDHJA NR. 12 E KOMISIONIT JURIDIK LIGJVËNËS

(e filluar më 26.8.2014)(vazhdim i parë)

E mërkurë, 27 gusht 2014, ora 12:00, Salla 1

SEANCA NR. 12 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 


Na ndiqni në: