Pratenichki sostav
 
Законодавство


Закон за изменување и дополнување на Законот за социјална заштита
Службен весник број 65/04 - 72 седница, 15.09.2004 година
 
Закон за ученички стандард
Службен весник број 67/04 - 72 седница, 15.09.2004 година
 
Закон за заштита на природата
Службен весник број 67/04 - 72 седница, 15.09.2004 година
 
Закон за управување со отпадот
Службен весник број 68/04 - 72 седница, 15.09.2004 година
 
Закон за квалитетот на амбиентниот воздух
Службен весник број 67/04 - 72 седница, 15.09.2004 година
 
Закон за изменување и дополнување на Законот за средно образование
Службен весник број 67/04 - 72 седница, 15.09.2004 година
 
Закон за изменување и дополнување на Законот за основно образование
Службен весник број 63/04 - 72 седница, 14.09.2004 година
 
Закон за вршење на занаетчиска дејност
Службен весник број 62/04 - 72 седница, 07.09.2004 година
 
Закон за туристичка дејност
Службен весник број 62/04 - 72 седница, 07.09.2004 година
 
Закон за угостителска дејност
Службен весник број 62/04 - 72 седница, 07.09.2004 година
 
Закон за изменување и дополнување на Законот за административни такст
Службен весник број 61/04 - 72 седница, 06.09.2004 година
 
Закон за комунални такси
Службен весник број 61/04 - 72 седница, 06.09.2004 година
 
Закон за даноците на имот
Службен весник број 61/04 - 72 седница, 06.09.2004 година
 
Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа
Службен весник број 61/04 - 72 седница, 06.09.2004 година
 
Закон за градот Скопје
Службен весник број 55/04 - 72 седница, 12.08.2004 година
 
Закон за територијална организација на локалната самоуправа во Р.М.
Службен весник број 55/04 - 72 седница, 11.08.2004 година
 
Закон за дополнување на Законот за локални избори
Службен весник број 52/04 - 75 седница, 03.08.2004 година
 
Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиско и инвалитско осигурување
Службен весник број 50/04 - 70 седница, 19.07.2004 година
 
Закон за ратификација на спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за соработка во областа на ветеринарството
Службен весник број 49/04 - 70 седница, 15.07.2004 година
 
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за воено-техничка соработка
Службен весник број 49/04 - 70 седница, 15.07.2004 година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28