HORIZONTALNO MENI


Преглед на досега упатени предлози од граѓани

Амандманот се однесува на Предлог - законот за Закон за сестринска дејност
Амандман: Во глава VII од предлог Законот за сестринска дејност, поточно член 34, текстот ,,Комора на медицински сестри и акушерки,, да се замени со текстот ,,Комора на здравствени работници на РМ,,согласно член 155а од Законот за здравствена заштита. Во сите понатамошни делови од текстот во предлог на Законот за сестринска дејност каде што пишува ,,Комора на медицински сестри и акушерки,, се менува со ,,Комора на здравствени работници на РМ,, 

Образложение: Сметам дека здравствените работници треба да се обединуваат во една Комора, сите професии, исто како лекарите кои по дејноста (Педијатри, Гинеколози, Хирурзи и тн.) се разликуваат, но членуваат во една Комора. Притоа ке напоменеме дека Комора на здравствени работници на РМ веке постои повеке од една година и во неа како посебни ограноци можат да делуваат сите здравствени работници. Ваквиот обид за нова Комора покрај веке регистрираната нема да има за цел унапредување на професиите, туку задоволување на личните амбиции на поединци, поради кои трпи напредокот во нашите професии кои се далеку од Европските стандарди. Напомена, Сестрите секако се најголема групација на здравствени работници во РМ, но несмееме да ги занемариме другите профили (стоматолошки сестри, забни техничари, физиотерапевти, лаборанти, рентген техничари и тн.) Во сите Европски земји постои само една Комора која ги обединува сите професии. Прашање, Колку Закони ке ни бидат потребни за да ја изрегулираме дејноста на сите здравствени работници?  
Предложениот амандман не бара дополнителни финансиски средства

25.10.2008 - Сузана Станковиќ , stankovicsuzana@yahoo.com


Амандманот се однесува на Предлог-законот за zgolemuvanje na platite na site rabonici 
Амандман: dali ke moze da se donese zakon za pokacuvanje na platite na site vraboteni rabotnici i kako sto gi zgolemija cenite na hranata na drvata ,strujata taka treba i na rabotnicite da se donese zakon za pokacuvanje na platite i toa vo naj kratok vremenski period bidejki narodot e vo golema siromastija ve molam od imeto na site rabotnici da se donese ovj zakon od napred vi blagodaram 
Образложение:  
Предложениот амандман не бара дополнителни финансиски средства

11.10.2008 - i.e , emce_32@hotmail.com


Амандманот се однесува на Предлог-законот за Полиција 
Амандман: Полицајците да бидат членови на политички партии 
Образложение: Јас предлагам да се измени делот каде според мене треба да стои полицајците не смеат да бидат членови на политички партии. 
Предложениот амандман не бара дополнителни финансиски средства

08.10.2008 - Пандев Васил , dzuvce@yahoo.com


Амандманот се однесува на Предлог-законот за Изменување и дополнување на Законот за заштита на децата 
Амандман: Членот 30-а , алинеа 4 се проширува и гласи: Правото од ставот 1 на овој член ќе се остварува за второ, трето и четврто новородено дете од 1 јануари 2009 година како и за трето и четврто дете родени пред овој датум, до наполнување на на 10годишна возраст на третото, односно петнаесетгодишна возраст на четвртото дете. Член 30-б алинеа 2 се проширува и по зборовите ....за период од десет години... се додава .... односно до навршување на 10 годишна возраст на детето за кое кое се остварува ова право .... Член 30-б алинеа 3 се проширува и по зборовите .... за период од 15 години... се додава .... односно до навршување на петнаесетгодишна возраст на детето за кое се остварува ова право .... 

Образложение: Не е ли дискриминаторски ова одредување на датумот на раѓањето? Зарем ги нема истите потреби па конечно и права дете родено минатата година или на 25.12.2008 година и она што ќе се роди на 01.01.2009 во 15 минути по полноќ? Па нели ќе раснат во исти општо земено социјални услови.Со ваквите дополнувања мислам дека ќе се ублажи дискриминаторскиот момент во Законот. 
Предложениот амандман бара дополнителни финансиски средства 
Финансиски средства може да се обезбедат од Буџет на Република Македонија
   
20.09.2008 - Трајческа Весна , vesna_t@t-home.mk


Амандманот се однесува на Предлог-законот за јавни набавки 
Амандман: секоја набавка во државните претпријатија и инситуциите над 1 милион евра задолжително да биде објавена во медиумите 
Образложение: така ќе се намали корупцијата 
Предложениот амандман не бара дополнителни финансиски средства

17.08.2008 - goce , a@yahoo.com


Амандманот се однесува на Предлог-законот за Судска служба 
Амандман: Промена на бодовите од 155 на минимум 250 за Информатичарите наведени во повеќе Членови на законот. 

Образложение: Спротивно од заложбите на Владата на Р Македонија, како и Министерството за правда за развој на информатичкото општество особено во правосудството преку имплементација на многубројни совтверски решенија, автоматска распределба на предметите и целосна автоматизација на процесната постапка за што во тек е реимплементација на апликацијата за Судски интегриран систем финансиран од УСАИД во овој закон информатичарите кои се најангажирани во спроведувањето на сето тоа крајно се девалвирани. Бројот на бодови е намален од 235 на само 155 бодови (се изедначуваме со судските приправници, преведувачи, техннички секретарки на председатели и сл.). Затоа, се надеваме дека оваа неправда ќе биде исправена и дека нема да се движиме спротивно од модерните текови на современите општества кон кои се стремиме. 
Предложениот амандман бара дополнителни финансиски средства 
Финансиски средства може да се обезбедат од Буџетот на РМ
   
22.07.2008 - Информатичари од судовите на РМ , sudohrid@yahoo.com


Амандманот се однесува на Предлог-законот за vmetnuvanje na egipcanite vo preambulata na ustavot na rm 
Амандман: vmetnuvanje na egipcanite vo preambulata na ustavot na republika makedonija 

Образложение: sfakajki ja republika makedonija kako multietnicka drzava treba i malcinstvata koi se ne mnozinstvo vo rm da se priznat i da gi uzivaat pravata i da ucestvuvaat vo kreiranjeto i vo donesuvackite oluki vo sobranijata itn. 
Предложениот амандман не бара дополнителни финансиски средства

01.07.2008 - vahid memed , vahid.memed@yahoo.com


Амандманот се однесува на Предлог-законот за Registacija za vozila 
Амандман: ajbe luge koa ke poeftinat registraciite 

Образложение: Предложениот амандман бара дополнителни финансиски средства 
Финансиски средства може да се обезбедат од 100000 eura
   
21.06.2008 - Goran Krstevski , goran_gga@hotmail.com

Амандманот се однесува на Предлог-законот за Здравствена заштита 
Амандман: Амандманот се однесува на член 155а. Во преодни и завршни одредби (образложение по однос на законот)да се додаде текст кој ке гласи “Комората на здравствени работници на РМ која е веке регистрирана во Централниот Регистер на РМ продолжува во континуитет да ја извршува својата дејност“ 

Образложение: Во Централниот регистер на РМ,е регистрирана Комора на здравствени работници на РМ во која според Статутот-членови се сите здравствени работници со средно, вишо и високо стручно образование од областа на медицината, фармацијата и стоматологијата. На иницијатива на именуваната Комора, а со максимална подршка од Министерот за здравство, и секако Владата на РМ,во Предлог-законот за здравствена заштита се бара дополнување на членот 155- со член 155а со кој здравствените работници со средно, вишо и високо стручно образование од областа на медицината, фармацијата и стоматологијата се здобиваат со право на здружување во Комора. Барањево е со цел да се спречат разединувањата во здравствените работници, иницирани од нечии лични интереси, а се со цел сите здравствени работници со средно, вишо и високо стручно образование својот простор на делување да си го најдат во веке формираната Комора 
Предложениот амандман не бара дополнителни финансиски средства

05.04.2008 - Станковиќ Сузана , stankovicsuzana@yahoo.com
 
Амандманот се однесува на Предлог-законот за izmenuvanje i dopolnuvanje na zakon za oruzjeto 
Амандман: Amandman br.1 Vo zakonot za oruzje vo clen 13 stav 2 posle alinea 4, se dodavaat alineite 5 i 6: ,, - se zanimava so lovstvo i e clen na lovecko drustvo. - se zanimava so sportsko strelastvo i e clen na sportski strelacki klub.,, Amandman br.2 Tekstot na clenot 31 od Zakonot za oruzje celosno se brise i namesto nego se dodava nov tekst za clenot 31 koj glasi: ,, Zabranata e upotreba na oruzje na mesta kade moze da se zagrozi sigurnosta na gragjanite. Zabraneto e nosenje na oruzje za vreme na odrzuvanje na javni sobiri, priredbi, sportski natprevari i demonstracii. Zabraneto e vnesuvanje na oruzje vo zemjista, prostori ili objekti, za koi nivniot sopstvenikot ili korisnikot propisuvaat zabrana za vnesuvanje na oruzje vo ovie mesta. Loveckoto oruzje ne smee da se utrebuva nadvor od lovista, civilni strelista ili drugi mesta odredeni za vezbi vo gagjanje. Sportskoto oruzje ne smee da se upotrebuva nadvor od civilni strelista ili drugi mesta koi se odredeni za vezbi vo gagjanje|. Po isklucok od odredbata na stavot 5 od ovoj clen, dozvolena e upotreba na pnevmatskoto i tetivnoto oruzje na mesta koi po svojota polozba ili po prevzemenite merki na osiguruvanje, se takvi da ne moze da se zagrozi sigurnosta na gragjanite. Dozvoleno e koristenje na pnevmatsko i tetivno oruzje od strana na deca postari od 11 godini na sportski strelista i na drugi mesta odredeni i uredeni za vezba vo gagjanje pod nadzor na trener koj gi ispolnuva uslovite od clen 9 od ovoj zakon. Zabraneto e davanje na upotreba na oruzje na deca, osven prema odredbite na ovoj zakon. Loveckoto i sportskoto oruzje nadvor od lovistata i strelistata, mora da se prenesuva vo soodvetni futroli i kuferi, nenapolneto so municija. ,,  

Образложение: zakonodavstvata na site evropski drzavi koi ja reguliraat ovaa materija, propisuvaat zabrana za nosenje na oruzje za vreme na javni sobiri, manifestacii, sportski natprevarii sl., a ne zabrana za nosenje na oruzje na javno mesto. zabranata za nosenje na javno mesto e donesena so cel agenciite za obezbeduvanje da imaat pogolemi prihodi od pricina sto na graganite im se uskratuva moznosta da nosat oruzje za licna samozastite odnosno ako imaat potreba na zastita da moraat da se obratat do agenciite za obezbeduvanje koi bi gi zastituvale za pari. 
Предложениот амандман не бара дополнителни финансиски средства

31.03.2008 - Vladimir Pandovski , interex@mt.net.mk