Sluzba na Sobranieto
 
Assembly Staff

Deputy Secretary Generals of the Assembly of the Republic of Macedonia 

Vjekoslav Angjelovski
v.angelovski@sobranie.mk
1st Floor 1, Office 158
Telephone: 3 11 22 55, Ext. 278


Nexhbedin Ibraimi 


Archive