СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Вторник, 21 ноември 2017 година

Акционен план на Еврокомисијата за справување со родовиот јаз во платите

Најновото истражување на Евробарометар вели дека родовата еднаквост сè уште не е постигната во земјите членки на Европската Унија. Жените во Европа сè уште се исплаќаат во просек 16,3% помалку од мажите. Родовиот јаз во платите не се намалил во последните години, и во голема мера тоа се должи на фактот што жените имаат тенденција да бидат помалку вработени, во помалку добро платени сектори, помалку промоции, повеќе паузи во кариерата и вршат повеќе неплатена работа.

За да се реши овој проблем, Европската комисија денеска го презентира Акциониот план за справување со родовата разлика во платите за периодот 2018-2019 година, којшто, меѓу другото, вклучува:

  • поголемо почитувањето на принципот на еднаква плата преку проценка на можноста за измена на Директивата за родова еднаквост;
  • справување со казната за грижа, повикувајќи го Европскиот парламент и земјите членки побрзо да го усвојат предлогот за рамнотежа помеѓу службениот и приватниот живот од април 2017 година;
  • разбивање на популарно кажано стаклениот таван со финансирање проекти за подобрување на родовата рамнотежа во компаниите на сите нивоа на управување; охрабрување на владите и социјалните партнери да усвојат конкретни мерки за подобрување на родовата рамнотежа во донесувањето одлуки.

Покрај ова, Еврокомисијата започна голем настан за „Правата на жената во турбулентни времиња“, која е актуелна тема избрана за годишниот колоквиум за фундаментални права.

Колоквиумот ги обединува политичарите, истражувачите, новинарите, невладините организации, активистите, бизнисите и меѓународните организации да разговараат за тоа како најдобро да ги промовираат и заштитат женските права во ЕУ. Сексуалното малтретирање, насилството врз жените, родовиот јаз во платите и рамнотежата помеѓу службениот и приватниот живот се меѓу главните теми за кои ќе се разговара во текот на двата дена од колоквиумот.