Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


ОДЛУКА за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собаранието на Република Македонија

ОДЛУКА за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија  (вон сила)

ОДЛУКА за дополнување на одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународната соработка на Собранието на Република Македонија   ( вон сила)

ОДЛУКА за изменуавње и дополнување на одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународната соработка на Собранието на Република Македонија  (вон сила)

ОДЛУКА за изменуавње и дополнување на одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународната соработка на Собранието на Република Македонија  (вон сила)