Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Посебна организациона единица- Парламентарен институт

Златко Атанасов - Државен советник - Раководител на Посебната организациона единица - Парламентарен институт
parl.inst@sobranie.mk


СЕКТОР ЗА ОПШТИ АНАЛИЗИ, ИСТРАЖУВАЊА И ЕВРОИНТЕГРАЦИИ


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ АНАЛИЗИ И ИСТРАЖУВАЊА

Фани Коровешовска - Раководител на Одделение за правни анализи и истражувања
f.korovesovska@sobranie.mk 

Ивана Арсовска - Советник - Истражувач и аналитичар по правосудство и фундаментални права
I.Arsovska@sobranie.mk 

Елена Величковска - Советник - Истражувач и аналитичар во областа на слободата и безбедноста
E.Velickovska@sobranie.mk 

Јордана Шемко-Георгиевска - Соработник за административна поддршка
J.SemkoGeorgievska@sobranie.mk 


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТИ АНАЛИЗИ И ИСТРАЖУВАЊА


Ева Јованова - Советник - Истражувач и аналитичар по современи политички системи

E.Jovanova@sobranie.mk

Дејан Димитриевски - Советник - Истражувач и аналитичар по демократија и владеење на правото
D.Dimitrievski@sobranie.mk 

Илија Милчевски - Советник - Истражувач и аналитичар по регионални прашања и меѓународни обврски
I.Milcevski@sobranie.mk 

Славчо Маркоски - Советник - Истражувач и аналитичар од областа на земјоделските науки и храна
S.Markoski@sobranie.mk 


СЕКТОР ЗА ЕДУКАЦИЈА И ЗА КОМУНИКАЦИЈА, ИСТРАЖУВАЧКА БИБЛИОТЕКА И ЗАКОНОДАВНА АРХИВА 


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕДУКАЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА 

Билјана Дончевска - Советник за ИКТ во областа на едукацијата и комуникацијата
B.Doncevska@sobranie.mk 

Томе Гушев - Советник за правно-политичка едукација
T.Gushev@sobranie.mk 

Соња Стаменковска - Советник - Историчар
S.Stamenkovska@sobranie.mk 

Ѓилтен Алимовска - Соработник за административна поддршка
G.Alimovska@sobranie.mk 


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИСТРАЖУВАЧКА БИБЛИОТЕКА И ЗАКОНОДАВНА АРХИВА 

Ардита Јашари-Бислими - Раководител на Одделение за истражувачка библиотека и законодавна архива 
A.Jasaribislimi@sobranie.mk 

Марија Паневска - Советник за библиотекарско работење
M.Panevska@sobranie.mk 

Бујар Зулфиу - Соработник - Асистент за административна поддршка 
B.Zulfiu@sobranie.mk 

Валмира Аџиреџа - Соработник - Асистент за административна поддршка на раководителот на Парламентарниот институт
V.Acireca@sobranie.mk