Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Сектор за поддршка на генералниот секретар на Собранието

Раководител на Сектор за поддршка на генералниот секретар на Собранието

Розета Каневчева
r.kanevceva@sobranie.mk
кат III, соба бр. 252
локал 357

Помошник-раководител на Сектор за поддршка на генералниот секретар на Собранието

Дејан Мојсоски


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНА ПОДДРШКА НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР

Раководител на Одделение за стручно -оперативна поддршка на генералниот секретар 

Советник за правни прашања

Советник за финансиски прашања

Советник за родови прашања

Виш соработник за соработка со невладини и граѓански организации и управување со проекти

Соработник за стручно-оперативна поддршка на генералниот секретар  

Помлад соработник за подготвување материјали и информации


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ РАБОТИ

Раководител на Одделение  за нормативно-правни работи

Советник за нормативни работи и подготовка на акти од надлежност на генералниот секретар

Тренделина Синани-Таири

Советник за коресподенција со Државно правобранителство и правосудните органи

Виш соработник за постапување по претставки и предлози

Помлад соработник за административна поддршка на одделението и за подготовка на решенија за службени патувања

Зилкаде Љута


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ

Раководител на Одделение за поддршка на работата на пратеничките групи

Советник за поддршка на работата на пратеничка група во областа на политичкиот систем                                                 

Бојана Наумоска                                 

Иван Велковски                                 

Фуркан Фета                                 

Дритон Небиу                

Советник за поддршка на  работата на пратеничка група во областа на јавните дејности

Аљбан Мисими                       

Дарко Стојаноски

Советник за поддршка на работата на пратеничка група во областа на економскиот систем

Слободан Трчков

Соработник за поддршка на работата на пратеничка група

Бесим Долек

Мухамед Рамадани

Помлад соработник за поддршка на работата на пратеничка група  

Снежана Богданска   


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА КАНЦЕЛАРИИТЕ ЗА КОНТАКТИ НА ПРАТЕНИЦИТЕ СО ГРАЃАНИТЕ

Раководител на Одделение за поддршка на канцелариите за контакти на пратениците со граѓаните

Советник за координација на работата на канцелариите за контакти на пратениците со граѓаните

Советник  за следење на извештаите за работа на канцелариите за контакти на пратениците со граѓаните

Виш соработник за координација на работата на канцелариите за контакти на пратениците со граѓаните

Помлад соработник за административна поддршка на работата на канцелариите за контакти  на пратениците со граѓаните

Урим Кадрији

Ениз Барди                             


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОТОКОЛАРНИ РАБОТИ

Раководител на Одделение за протоколарни работи

Владо Кралевски

Советник за подготовка и организирање на протоколарни работи

Елена Величковска

Соработник за подготовка и организирање на протоколарни работи 

Иван Цветановски

Помлад соработник за административна поддршка на протоколарни работи 

Самостоен референт за административно-техничка поддршка на протоколарни работи    

Даниела Лумаковска

Сузана Чурлинова

Виш референт за административно-техничка поддршка на протоколарни работи 

Љупчо Илиевски

Шеф на возен парк

Возач II

Ивчо Ефремов

Назим Алиу

 
Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.