Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБРАНИЕТО

Потпретседателите на Собранието на Република Македонија му помагаат на претседателот на Собранието во вршењето на неговата функција и го заменуваат во случај на одсутност или спреченост. Потпретседателите на Собранието се избираат од редот на пратениците и нивниот мандат трае четири години.

 

Потпретседатели на Собранието се: