Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

 

 

 

 

 

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА