DOKUMENTET

Raport vjetor për punën e Klubit të deputeteve pranë Kuvendit të Republikës së Maqedonisë  (janar 2018-dhjetor 2018)
 dokument

Raport periodik për punën e Klubit të deputeteve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë (korrik 2017 - dhjetor 2018)
 dokument

Rregullore për organizimin e fushëveprimit të punës së Klubit të deputeteve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë (4.2.2019)
 dokument

Plani strategjik i Klubit të deputeteve Kuvendi i Republikës së Maqedonisë 2018-2020 (Shkup, 2018)
 dokument

Rregullore për organizimin dhe fushëveprimin e punës së Klubit të deputeteve (5.3.2008)
 dokument

Programi për punën e Klubit të deputeteve për vitin 2008 (5.3.2008)
 dokument

RAPORTI KATËRVJEÇAR për punën e klubit femëror të deputeteve (5.3.2008)
 dokument

RAPORT PËR PUNËN  E KLUBIT TË GRAVE - DEPUTETE dhjetor 2006 -dhjetor 2007 (5.3.2008)
 dokument

Click