SHËRBIMI I KUVENDIT


Kuvendi i Republikës së Maqedonisë themelon Shërbim, i cili mundëson mbështetje profesionale dhe administrative të punës se  tij.

Shërbimin e përbëjnë këto njësi organizative:

Me Shërbimin drejton Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. 

Sekretar i Përgjithshëm i Kuvendit te Republikës së Maqedonisë është Cvetanka Ivanova

Zëvendës-sekretarët e përgjithshëm të Kuvendit

Sekretarët e mëparshëm të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

Rregullorja për organizimin e brendshëm të Shërbimit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë

Rregullorja për sistematizimin e vendeve të punës në Shërbimin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë

Pasqyra tabelore e vendeve të punës në shërbimin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë

NJËSIA E VEÇANTË ORGANIZATIVE - INSTITUTI PARLAMENTAR


Click