Sluzba na Sobranieto
 
Shërbimi i kuvendit

NJËSIA E VEÇANTË ORGANIZATIVE-INSTITUTI PARLAMENTAR

Zlatko Atanasov - Këshilltar Shtetëror - udhëheqës në Njësinë e veçantë organizuese - Instituti Parlamentar
parl.inst@sobranie.mk 


SEKTORI PËR ANALIZA TË PËRGJITHSHME, HULUMTIME DHE EUROINTEGRIME

Fani Koroveshovska - Udhëheqës i Sektorit për analiza të përgjithshme, hulumtime dhe eurointegrime
f.korovesoska@sobranie.mk

SEKTORI PËR ANALIZA JURIDIKE DHE HULUMTIME

Ivana Arsovska-Trajanoviq - Udhëheqëse e Seksionit për analiza dhe kërkime juridike
I.Arsovska@sobranie.mk 

Jordana Shemko-Georgievska - Bashkëpunëtore për përkrahje administrative
J.SemkoGeorgievska@sobranie.mk  


SEKTORI PËR ANALIZA TË PËRGJITHSHME DHE HULUMTIME 

Eva Jovanova - Këshilltare - hulumtuese dhe analiste e sistemeve politike bashkëkohore
E.Jovanova@sobranie.mk 

Dejan Dimitrievski - Këshilltar - hulumtues dhe analist për demokraci dhe sundim të së drejtës
D.Dimitrievski@sobranie.mk  

Ilija Millçevski - Këshilltar - hulumtues dhe analist i çështjeve rajonale dhe obligimeve ndërkombëtare
I.Milcevski@sobranie.mk  

Sllavço Markovski - Këshilltar - hulumtues dhe analist nga sfera e shkencave të bujqësisë dhe ushqimit
S.Markoski@sobranie.mk  

Frosina Doninovska-Susinov - Këshilltare - studiuese dhe analiste për sistemet politike bashkëkohore

Aleksandra Stojanovska-Bizevska - Këshilltare - studiuese dhe analiste për demokraci dhe sundim të së drejtës


SEKTORI PËR EDUKIM DHE PËR KOMUNIKIM/PËR BIBLIOTEKË HULUMTUESE DHE PËR ARKIV LEGJISLATIV TË INSTITUTIT PARLAMENTAR

SEKTORI PËR EDUKIM DHE KOMUNIKIM NË INSTITUTIN PARLAMENTAR

Biljana Donçevska - Këshilltare për TKI në sferën e edukimit dhe komunikimit
B.Doncevska@sobranie.mk  

Tome Gushev - Këshilltar për edukim juridik-politik
T.Gushev@sobranie.mk  

Sonja Stamenkovska - Këshilltare - historiane
S.Stamenkovska@sobranie.mk  

Gjilten Alimovska - Bashkëpunëtore për përkrahje administrative 
G.Alimovska@sobranie.mk  


SEKTORI I BIBLIOTEKËS HULUMTUESE DHE I ARKIVIT LIGJVËNËS NË INSTITUTIN PARLAMENTAR

Ardita Jashari-Bislimi - Udhëheqëse e Sektorit të  Bibliotekës Hulumtuese dhe e Arkivit Ligjvënës në Institutin Parlamentar
A.Jasaribislimi@sobranie.mk  

Marija Panevska - Këshilltare për punë të bibliotekës
M.Panevska@sobranie.mk