NJËSIA E VEÇANTË ORGANIZATIVE - INSTITUTI PARLAMENTAR

Këshilltar shtetëror - udhëheqës në Njësinë e veçantë organizuese - Instituti Parlamentar

Zllatko Atanasov

parl.inst@sobranie.mk

 

SEKTORI PËR ANALIZA DHE HULUMTIME

Udhëheqës i Sektorit për analiza dhe hulumtime

Fani Koroveshovska

Ndihmësudhëheqës i Sektorit për analiza dhe hulumtime

 

SEKTORI PËR ANALIZA JURIDIKE DHE HULUMTIME

Udhëheqës i Seksionit për analiza juridike dhe hulumtime

Ivana Arsovska-Trajanoviq

Këshilltar - studiues dhe analist në të drejtën krahasuese dhe sistemet juridike

Esel Lukris

Këshilltar - studiues dhe analist në drejtësi dhe të drejtat fondamentale

Këshilltar – studiues dhe analist në fushën e lirisë dhe sigurisë

Bashkëpunëtor për mbështetjen administrative

Jordana Shemko-Georgievska 

SEKTORI PËR ANALIZA DHE HULUMTIME TË PËRGJITHSHME

Udhëheqës i Seksionit për analiza dhe hulumtime të përgjithshme 

Këshilltar - studiues dhe analist i sistemeve ekonomike moderne

Marija Micevska-Llazarova

Këshilltar – studiues dhe analist i ekonomisë së tregut

Spasena Kërsteva

Këshilltar - studiues dhe analist për sistemet politike moderne

Frosina Doninovska-Susinov

Këshilltar - studiues dhe analist për demokraci dhe sundim të së drejtës

Aleksandra Stojanovska-Bizevska

Këshilltar - studiues dhe analist për çështjet rajonale dhe obligimet ndërkombëtare

Ilija Millçevski

Këshilltar - studiues dhe analist në fushën e shkancave bujqësore dhe ushqimit

Sllavço Markoski

 

SEKTORI PËR EDUKIM, KOMUNIKIM DHE BIBLIOTEKË

Udhëheqës i Sektorit për edukim, komunikim dhe bibliotekë

Ardita Jashari-Bislimi

Ndihmësudhëheqës i Sektorit për edukim, komunikim dhe bibliotekë

 

SEKSIONI PËR EDUKIM DHE KOMUNIKIM

Udhëheqës i Seksionit për edukim dhe komunikim

Dejan Dimitrievski  

Këshilltar për TKI në sferën e edukimit dhe komunikimit

Biljana Donçevska 

Këshilltar për edukim juridik-politik

Tome Gushev 

Këshilltar - historian

Sonja Stamenkovska 

Bashkëpunëtor për mbështetjene administrative

Gjilten Alimovska

SEKSIONI PËR BIBLIOTEKË

Udhëheqës i Seksionit për bibliotekë

Elena Docevska

Këshilltar për punë të bibliotekës

Marija Avtovska 

Imran Pacoli

Këshilltar për TKI

Bashkëpunëtor i lartë për bibliotekë

Bashkëpunëtor për mbështetjen administrative

Bashkëpunëtor - asistent për mbështetjen administrative të udhëheqësit të Institutit Parlamentar

Click