PERSONAT E KONTAKTIT


Oficer për mbrojtjen e të dhënave personale

 • Jasmina Tërpkova-Qurapova - Bashkëpunëtor i lartë për mbështetje të punës së Këshillit Nacional për Eurointegrime
  tel: 078/325-959 
  E-posta: J.Trpkova@sobranie.mk

Zëvendësoficer për mbrojtjen e të dhënave personale 

 • Cele Najdeski - Këshilltar për mbështetje të punës së Këshillit Nacional për Eurointegrime
  tel: 072/239-628  
  E-posta: C.Najdeski@sobranie.mk

Personat e kontaktit për komunikim me qytetarët me lloj dhe shkallë të caktuar të aftësisë së kufizuar:

 • Marija Veljovska-Kondovska - këshilltare e Komisionit për Politikë të Jashtme
  telefoni: 02/3 11 22 55, lokali 338
  e-mail: M.VeljovskaKondovska@sobranie.mk 
 • Filip Filipovski - bashkëpunëtor i lartë për ndjekjen dhe realizimin e mbledhjeve të Komitetit për Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive
  telefoni: 02/3 11 22 55, lokali 423
  e-mail: f.filipovski@sobranie.mk 

 

Click