KABINETI I KRYETARIT TË KUVENDIT


Shef i Kabinetit të Kryetarit të Kuvendit - Nëpunëse e kabinetit për çështje juridike dhe politike

Tatjana Popovska

Zëvendësshefe e Kabinetit të Kryetarit të Kuvendit

Nëpunëse e kabinetit për bashkëpunim parlamentar ndërkombëtar dhe bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare

Marija Vellovska- Kondovska

Telefon për kontakt: 02-3182-338 / 02-3112-583

e-mail: M.VeljovskaKondovska@sobranie.mk 

Nëpunëse e kabinetit për protokoll dhe punë organizative

Martina Mateska m.matevska@sobranie.mk

Telefoni: 02-3182-353

Nëpunëse e kabinetit për çështje ekonomike

Ivana Pecakov

Nëpunëse e kabinetit për hulumtim, analizë dhe teknologji informatike

Elena Poposki

e-mail: M. Fejzulai@sobranie.mk

Telefoni: 02-3182-431

Këshilltar Special për Planifikimin Strategjik

Ristо Talevski

Këshilltar Special për Marrëdhëniet me Publikun

Martin Manevski

SEKSIONI PËR ATIVITETE RRJEDHËSE TË KRYETARIT TË KUVENDIT

Udhëheqës i Seksionit për aktivitete rrjedhëse të Kryetarit të Kuvendit

Adem Bajram

Këshilltar për politikë të jashtme

Martina Mateska 
m.matevska@sobranie.mk 
kati I, zyra nr. 106
telefoni: 3 11 22 55, lokali 149

Këshilltar i lartë për politikë të brendshme

Bashkëpunëtor për aktivitete rrjedhëse

Bashkëpunëtore e re për aktivitete rrjedhëse

SEKSIONI PËR MBËSHTETJE TË PUNËS SË KRYETARIT TË KUVENDIT DHE BASHKËPUNIM ME INSTITUCIONE TË TJERA

Udhëheqës i Seksionit për mbështetje të punës së Kryetarit të Kuvendit dhe bashkëpunim me institucione të tjera

Këshilltar për marrëdhënie me publikun dhe bashkëpunim me institucione të tjera

Bashkëpunëtor i lartë për seanca

Bashkëpunëtor për çështje protokollare

Bashkëpunëtor i ri për bashkëpunim me institucione të tjera

SEKSIONI PËR ÇËSHTJE PROFESIONALE-ANALITIKE

Udhëheqës i Seksionit për çështje profesionale-analitike

Këshilltar për çështje juridike dhe politike 

Këshilltar i lartë për çështje ekonomike dhe financiare

Bashkëpunëtor për çështje profesionale-analitike

Bashkëpunëtor i ri për mbështetje administrative të çështjeve profesionale-analitike

Click