Qasja e lirë te informacionet me karakter publik 


Në pajtim me obligimet që dalin nga neni 8 paragrafi 1 të Ligjit për qasje të lirë te informacionet me karakter publik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 101/2019), mbajtësi i informacioneve - Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, i caktoi nëpunësit e Kuvendit:
 

Personat zyrtarë 


  • Anita Mlladenoska-Ristovska 

02 3182 374

076 440 300

e-mail kontakti

sobranie@sobranie.mk


  • Elena Danovska Zllatevska 

02 3182 226
070 317 148

e-mail kontakti

sobranie@sobranie.mk
 

  • Dafina Kanevçe 

02 3182 216
071 418 858

e-mail kontakti

sobranie@sobranie.mkLigji për qasje të lirë te informacionet me karakter publik 

• Udhëzimi për mënyrën dhe procedurën e zbatimit të Ligjit për qasje të lirë te informacionet me karakter publik

• Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e formularit të Kërkesës për qasje te informacionet me karakter publik

Formulari për Kërkesën për qasje te informacionet me karakter publik – formati pdf

Formulari për Kërkesën për qasje te informacionet me karakter publik – formati word


Linku në Agjencinë për Mbrojtjen e së Drejtës për Qasje të Lirë te Informacionet me Karakter Publik

Click