Sluzba na Sobranieto
 
Shërbimi i kuvendit

SEKTORI PËR TEKNOLOGJI INFORMATIKE DHE KOMUNIKATIVE


SEKSIONI PËR INXHINIERING DHE ZHVILLIM SISTEMOR

Mane Necev – Udhëheqës i Seksionit për inxhiniering dhe zhvillim sistemor

Elizabeta Trajanovska-Sërbinkoska – Këshilltare - Inxhiniere e sistemit

Aleksandar Hristovski – Referent i pavarur për përkrahje të shfrytëzuesve


SEKSIONI PËR ZHVILLIM APLIKATIV

Tanja Danillovska – Udhëheqëse e Seksionit për zhvillim aplikativ


SEKSIONI PËR TEKNIKË

Dejan Gjurçillov – Udhëheqës i Seksionit për teknikë

Vasko Stolev – Referent i pavarur për audio teknikë

Jordanço Nikollovski – Referent i pavarur për audio teknikë

Branisllav Stojkoviq - Referent i pavarur për video teknikë

Aleksandar Silljanovski – Referent i pavarur për video teknikë

Aleksandar Gashtarov – Referent i pavarur për sistem për votim elektronik

Sashko Kocevski – Referent i pavarur për sistem për votim elektronik

Angell Llazarevski – Pavarur për video teknikë

Robert Komicijoski - Pavarur për video teknikë