SEKTORI PËR TEKNOLOGJI INFORMATIKE DHE KOMUNIKATIVE

Udhëheqës i Sektorit për teknologji informative dhe komunikative 

Ndihmësudhëheqës i Sektorit për teknologji informative dhe komunikative

SEKSIONI PËR INXHINIERING DHE ZHVILLIM SISTEMOR

Udhëheqës i Seksionit për inxhiniering dhe zhvillim sistemorKëshilltar - inxhinier i sistemit

Elizabeta Trajanovska-Sërbinkoska 

Bashkëpunëtor i lartë për sigurinë e sistemit Informatik

Bashkëpunëtor i ri - administrator

Referent i pavarur për mbështetjen teknike të përdoruesve

Aleksandar Hristovski

SEKSIONI PËR ZHVILLIM APLIKATIV

Udhëheqës i Seksionit për zhvillim aplikativ

Tanja Danaillovska 

Këshilltar për zhvillimin e softuerit aplikativ

Bashkëpunëtor i lartë për mirëmbajtjen e softuerit aplikativ

Bashkëpunëtor për mirëmbajtjen e zhvillimit aplikativ

Bashkëpunëtor i ri për mirëmbajtjen e zhvillimit aplikativ

SEKSIONI PËR AUDIO, VIDEO TEKNIKË DHE SISTEME PËR VOTIM ELEKTRONIK DHE FJALIM 

Udhëheqës i Seksionit për audio, video teknikë dhe sisteme për votim elektronik dhe fjalim 

Dejan Gjurçillov

Këshilltar për audio dhe video teknikë

Këshilltar për sistem për votim elektronik dhe fjalim  

Bashkëpunëtor i ri për sistem për votim elektronik dhe fjalim 

Angell Llazarevski 

Sashko Kocevski 

Referent i pavarur - operator i audio teknikës

Vasko Stolev 

Jordanço Nikollovski 

Referent i pavarur - operator i video teknikës

Branisllav Stojkoviq 

Aleksandar Silljanovski 

Robert Komicijoski 

Zlatko Petrushev

Referent i pavarur - operator për sistem për votim elektronik dhe fjalim

Aleksandar Gashtarov  

Click