Sluzba na Sobranieto
 
Shërbimi i kuvendit

SEKTORI  I  PËRKTHIMIT


Ismail Hamiti  - Udhëheqës i Sektorit të përkthimit

Gazmend Qoku - Ndihmësudhëheqës i Sektorit të përkthimit


SEKSIONI PËR PËRKTHIM NGA GJUHA MAQEDONASE NË  ATË SHQIPE DHE NGA
GJUHA SHIPE NË ATË MAQEDONASE

Jakup Limani - Udhëheqës i Seksionit për përkthim nga gjuha maqedonase në atë shqipe dhe nga gjuha shqipe në atë maqedonase

Besa Drndar - Këshilltare-përkthyese nga gjuha maqedonase në atë shqipe dhe nga gjuha shqipe në atë maqedonase

Vjosa Taipi - Këshilltare - përkthyese nga gjuha maqedonase në gjuhën shqipe dhe anasjelltas

Sadri Nuhiu - Këshilltar - përkthyes nga gjuha maqedonase në gjuhën shqipe dhe anasjelltas

Ibadete Zeqiri- Bashkëpunëtore- përkthyese nga gjuha maqedonase në atë shqipe dhe nga gjuha shqipe në atë maqedonase

Blerim Muhagjeri - Bashkëpunëtor i ri - përkthyes nga gjuha maqedonase në gjuhën shqipe dhe anasjelltas

Antigona Lleshi - Bashkëpunëtore e re - përkthyese nga gjuha maqedonase në gjuhën shqipe dhe anasjelltas

Nadire Limani - Bashkëpunëtore e re - përkthyese nga gjuha maqedonase në gjuhën shqipe dhe anasjelltas

Lindita Elezi - Bashkëpunëtore e re - përkthyese nga gjuha maqedonase në gjuhën shqipe dhe anasjelltas

Pullumb Abdullai - Bashkëpunëtor i ri - përkthyes nga gjuha maqedonase në gjuhën shqipe dhe anasjelltas

Orhan Kadrievski - Referent i ri - përkthyes nga gjuha maqedonase në gjuhën shqipe dhe anasjelltas

Agon Ismaili - Referent i ri - përkthyes nga gjuha maqedonase në gjuhën shqipe dhe anasjelltas

Gjylten Mustafa - Referente e re - përkthyese nga gjuha maqedonase në gjuhën shqipe dhe anasjelltas

Havushe Leskovica - Referente e re - përkthyese nga gjuha maqedonase në gjuhën shqipe dhe anasjelltas

Nesim Pashoja - Referent i ri - përkthyes nga gjuha maqedonase në gjuhën shqipe dhe anasjelltas


SEKSIONI PËR LEKTURË DHE KRAHASIM 

Femi Zulfiji - Udhëheqës i Seksionit për lekturë dhe krahasim  

Fetije Topojani - Këshilltare për lekturë dhe krahasim të materialeve të përkthyera në gjuhën shqipe

Lutfi Balil - Bashkëpunëtor i ri për lekturë dhe krahasim të materialeve të përkthyera në gjuhën shqipe

Arkurora Zumberi - Referente e pavarur për krahasimin e ligjeve dhe materialeve tjera të përkthyera në gjuhën shqipe 

Amina Kadriu - Referente e pavarur për krahasimin e ligjeve dhe materialeve tjera të përkthyera në gjuhën shqipe

Teuta Jonuzi - Referente e re për krahasimin e ligjeve dhe materialeve tjera të përkthyera në gjuhën shqipe


SEKSIONI PËR PËRKTHIM NË GJUHËT E HUAJA