SEKTORI I PËRKTHIMIT DHE INTERPRETIMIT 


Udhëheqës i Sektorit të përkthimit dhe interpretimit

Ismail Hamiti  

Ndihmësudhëheqës i Sektorit të përkthimit dhe interpretimit

Gazmend Qoku

SEKSIONI PËR INTERPRETIM (PËRKTHIM ME GOJË) NGA GJUHA MAQEDONASE NË ATË SHQIPE DHE NGA GJUHA SHIPE NË ATË MAQEDONASE 

Udhëheqës i Seksionit të interpretimit (përkthimit me gojë) nga gjuha maqedonase në atë shqipe dhe nga gjuha shqipe në atë maqedonase

Këshilltar për interpretim nga gjuha maqedonase në atë shqipe dhe nga gjuha shqipe në atë maqedonase 

Vjosa Taipi 

Sadri Nuhiu 

Bashkëpunëtor i lartë për interpretim nga gjuha maqedonase në atë shqipe dhe nga gjuha shqipe në atë maqedonase

Bashkëpunëtor për interpretim nga gjuha maqedonase në atë shqipe dhe nga gjuha shqipe në atë maqedonase 

Bashkëpunëtor i ri për interpretim nga gjuha maqedonase në atë shqipe dhe nga gjuha shqipe në atë maqedonase

Pullumb Abdullai 

Nesim Pashoja 

Fatime Ademi

SEKSIONI I PËRKTHIMIT ME SHKRIM NGA GJUHA MAQEDONASE NË ATË SHQIPE DHE NGA GJUHA SHQIPE NË ATË MAQEDONASE

Udhëheqës i Seksionit të përkthimit me shkrim nga gjuha maqedonase në atë shqipe dhe nga gjuha shqipe në atë maqedonase

Këshilltar për përkthim me shkrim nga gjuha maqedonase në atë shqipe dhe nga gjuha shqipe në atë maqedonase

Bashkëpunëtor i lartë për përkthim me shkrim nga gjuha maqedonase në atë shqipe dhe nga gjuha shqipe në atë maqedonase

Lindita Elezi 

Bashkëpunëtor për përkthim me shkrim nga gjuha maqedonase në atë shqipe dhe nga gjuha shqipe në atë maqedonase

Ibadete Zeqiri

Bashkëpunëtor i ri për përkthim me shkrim nga gjuha maqedonase në atë shqipe dhe nga gjuha shqipe në atë maqedonase

Blerim Muhagjeri 

Antigona Beqiri 

Nadire Limani 

Arlinda Qaillovska  

SEKSIONI PËR REDAKTIM GJUHËSOR, KRAHASIM DHE PËRGATITJE TEKNIKE TË MATERIALEVE TË PËRKTHYERA NË GJUHËN SHQIPE 

Udhëheqës i Seksionit për redaktim gjuhësor, krahasim dhe përgatitje teknike të materialeve të përkthyera në gjuhën shqipe 

Këshilltar për redaktim gjuhësor të materialeve

Fetije Topojani 

Bashkëpunëtor i lartë për redaktim gjuhësor të materialeve 

Bashkëpunëtor i ri për redaktim gjuhësor të materialeve 

Lutfi Balil 

Arkurora Zumberi  

Referent i pavarur për krahasimin e ligjeve dhe materialeve tjera të përkthyera në gjuhën shqipe

Amina Kadriu 

Teuta Jonuzi 

Agon Ismaili

SEKSIONI PËR PËRKTHIM DHE INTERPRETIM NË GJUHËT E HUAJA

Udhëheqës i Seksionit për përkthim dhe interpretim në gjuhët e huaja 

Besa Drndar 
b.drndar@sobranie.mk
Kati i I-rë, zyra nr. 106
telefoni: 3 11 22 55, lokali 149

Këshilltar përkthyes dhe interpretues në gjuhën angleze

Slavica Korobar

Këshilltar përkthyes dhe interpretues në gjuhën frënge

Marina Naumçeska

Këshilltar përkthyes dhe interpretues në gjuhën gjermane

Bashkëpunëtor i lartë përkthyes dhe interpretues në gjuhën angleze 

Atibe Dervishi

Click