SEKTORI PËR MBËSHTETJE TË KËSHILLIT TË KANALIT TË KUVEDIT

Udhëheqës i Sektorit për Mbështetjen e Këshillit të Kanalit të Kuvendit

Marjan Maxhovski

Ndihmësudhëheqës për Mbështetjen e Këshillit të Kanalit të Kuvendit

Anita Mlladenovska-Ristovska 

SEKSIONI PËR MBËSHTETJEN E KËSHILLIT TË KANALIT TË KUVENDIT DHE PËRGATITJEN E PROGRAMIT

Udhëheqës i Seksionit për mbështetjen e Këshillin të kanalit të Kuvendit dhe përgatitjen e programit

Vesna Todorovska

Këshilltar për përgatitjen e programit

Dafina Kanefçe

Bashkëpunëtor i lartë për çështjet studio-analitike

Bashkëpunëtor për çështje profesionale operative

Bashkëpunëtor i ri për mbështetjen administrative të Këshillit të Kanalit të Kuvendit

SEKSIONI PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT

Udhëheqës i Seksionit për realizimin e programit

Producent - regjisor

Këshilltar - gazetar

Referent i pavarur - video-mikser / montues

Referent i pavarur - kameraman

Referent i lartë - ton / montues

Click