Sluzba na Sobranieto
 
Shërbimi i kuvendit


SEKTORI PËR MBËSHTETJE TË KËSHILLIT TË KANALIT TË KUVEDIT

Marjan Maxhovski – Udhëheqës i Sektorit për mbështetje të kanalit të Kuvendit
m.madzovski@sobranie.mk

Ndihmës udhëheqës i Sektorit për mbështetje të kanalit të Kuvendit


SEKSIONI PËR PROGRAM

Udhëheqës i sektorit për program

 Këshilltar në seksionin  për program

Bashkëpunëtor në seksionin për program

Bashkëpunëtor i ri në sektorin për program


SEKSIONI PËR TEKNIKË

 Udhëheqës i seksionit për teknikë
 
Këshilltar për teknikë

 Referent i pavarur për audio teknikë

Referent i ri për audio teknikë

Referent i pavarur për video teknikë

Referent i pavarur për sistem të votimit elektronik

Referent i ri për sistem të votimit elektronik