Sluzba na Sobranieto
 
Shërbimi i kuvendit

SEKTORI PËR MBËSHTETJE TË KËSHILLIT NACIONAL PËR EUROINTEGRIME

Daniela Vellkovska – Udhëheqëse e Sektorit për mbështetje të Këshillit Nacional për Eurointegrime
d.vellkovska@sobranie.mk
Kati i II-të, zyra nr. 306
telefoni: 3 11 22 55, lokali: 233


Seksioni për mbështetjen e punës së Këshillit nacional për eurointegrime

Cele Najdeski – Këshilltar për realizim të bashkëpunimit të  Këshillit Nacional për Eurointegrime
Kati i II-të, zyra nr.  331
telefoni: 3 11 22 55, lokali: 289

Jasmina Tërpkova Qurapova – Bashkëpunëtore e lartë për punë profesionale
Kati i II-të, zyra nr.  331
telefoni: 3 11 22 55, lokali: 289


Seksioni për përcjelljen e eurointegrimeve dhe EU qendra

Nijazi Jahija – Udhëheqës i Seksionit për ndjekje të eurointegrimeve dhe EU qendrës,
përdhes, zyra nr. 019
telefoni: 3 11 22 55, lokali: 277

Goran Kotevski  –  Këshilltar për mbështetjen e punës së EU qendrës
nsei@sobranie.mk
përdhes, zyra nr.  331
telefoni: 3 11 22 55, lokali: 277, EUIQ 414

Bajram Curi – Referent i pavarur për mbështetjen e punës së EU qendrës
përdhes, zyra nr. 019
telefoni: 3 11 22 55, lokali: 277, EUIQ 414