SEKTORI PËR MBËSHTETJE TË KËSHILLIT NACIONAL PËR EUROINTEGRIME DHE NDJEKJE TË EUROINTEGRIMEVE

E-posta: nsei@sobranie.mk 

Udhëheqës i Sektorit për mbështetje të Këshillit Nacional për Eurointegrime dhe ndjekje të eurointegrimeve

Daniela Vellkovska 
d.velkovska@sobranie.mk
Kati i II-të, zyra nr. 211
telefoni: 3 11 22 55, lokali: 233

Ndihmësudhëheqës i Sektorit për mbështetje të Këshillit Nacional për Eurointegrime dhe ndjekje të eurointegrimeve

SEKSIONI PËR MBËSHTETJEN E PUNËS SË KËSHILLIT NACIONAL PËR EUROINTEGRIME

Udhëheqës i Seksionit për mbështetjen e punës së Këshillit Nacional për Eurointegrime

Këshilltar për mbështetjen e punës së Këshillit Nacional për Eurointegrime

Cele Najdeski 
c.najdeski@sobranie.mk
Kati i II-të, zyra nr. 210
telefoni: 3 11 22 55, lokali: 289

Bashkëpunëtor i lartë për mbështetjen e punës së Këshillit Nacional për Eurointegrime

Jasmina Tërpkova Qurapova 
j.trpkova@sobranie.mk
Kati i II-të, zyra nr. 210
telefoni: 3 11 22 55, lokali: 289

Bashkëpunëtor për mbështetjen e punës së Këshillit Nacional për Eurointegrime

Bashkëpunëtor i ri për mbështetjen e punës së Këshillit Nacional për Eurointegrime

SEKSIONI PËR NDJEKJEN E EUROINTEGRIMEVE DHE MBËSHTETJEN E BE QENDRËS

Udhëheqës i Seksionit për ndjekjen e eurointegrimeve dhe mbështetjen e BE qendrës

Nijazi Jahja
n.jahja@sobranie.mk
kati I II-të, zyra nr. 267 
telefoni: 3 11 22 55, lokali: 277

Këshilltar për ndjekjen e eurointegrimeve dhe negociatave për aderim në BE

Këshilltar për mbështetjen e punës së BE qendrës 

Goran Kotevski   
g.kotevski@sobranie.mk
BE qendra, zyra nr. 019 telefoni: 3 11 22 55, lokali: 414

Bashkëpunëtor për ndjekjen e eurointegrimeve dhe negociatave për aderim në BE

Bashkëpunëtor i ri për mbështetjen administrative të punës së BE qendrës

Ibrahim Ajvazi
i.ajvazi@sobranie.mk

Referent i pavarur për mbështetjen e punës së BE qendrës 

Click