SEKTORI PËR MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

Udhëheqës i Sektorit për marrëdhënie me publikun

Ndihmësudhëheqës i Sektorit për marrëdhënie me publikun 

Aleksandra Micoska-Mitevska

SEKSIONI PËR INFORMIM TË PUBLIKUT

Udhëheqës i Seksionit për informim të publikut

Svetllana Naumovska 
s.angelovska@sobranie.mk
kati i I-rë, zyra nr. 106
telefoni: 3 11 22 55, lokali 236

Këshilltar për informim të publikut 

Bashkëpunëtor i lartë për informim të publikut 

Katerina Georgievska

Bashkëpunëtor për informim të publikut në gjuhën shqipe

Bashkëpunëtor i ri për mediat sociale

SEKSIONI PËR KOMUNIKIM ME MEDIAT

Udhëheqës i Seksionit për komunikim me mediat

Këshilltar për komunikim me mediat

Bashkëpunëtor i lartë për komunikim me mediat

Olivera Cvetkovska-Janushevska 

Bashkëpunëtor për komunikim me mediat në gjuhën shqipe

Bashkëpunëtor i ri për komunikim me mediat

Click