SEKTORI PËR SEANCA TË KUVENDIT


Udhëheqës i Sektorit për seanca të Kuvendit

Ndihmësudhëheqës i Sektorit për seanca të Kuvendit

Ilmije Jashari 

SEKSIONI PËR PËRGATITJE TË SENACAVE TË KUVENDIT

Udhëheqës i Seksionit për përgatitjen e seancave të Kuvendit

Petko Kërsteski 

Këshilltar për përgatitjen e seancave të Kuvendit

Bashkëpunëtor i lartë për përgatitjen e seancave të Kuvendit

Bashkëpunëtor për përgatitjen e seancave të Kuvendit

Agim Sulejmani

Bashkëpunëtor i ri për përgatitjen e seancave të Kuvendit

Denis Sinani 

SEKSIONI PËR PYETJE TË DEPUTETËVE, PROCESVERBALEVE DHE SHËNIMEVE STENOGRAFIKE

Udhëheqës i Seksionit për Pyetje të Deputetëve, Procesverbaleve dhe Shënimeve Stenografike

Këshilltar për pyetje të deputetëve, procesverbaleve dhe shënimeve stenografike

Biljana Angellovska

Bashkëpunëtor për pyetje të deputetëve, procesverbaleve dhe shënimeve stenografike 

Teuta Nexhipi

Bashkëpunëtor i ri për pyetje të deputetëve, procesverbaleve dhe shënimeve stenografike

Alil Iseni

Referent për çështje teknike administrative – daktilografist

Leman Jakuboviq Shaban

Elizabeta Stojanova

KV punëtor i daktilografisë

SEKSIONI PËR KOMUNIKIM ME SHKRIM LIDHUR ME SEANCAT E KUVENDIT 

Udhëheqës i Seksionit për Komunikim me Shkrim lidhur me seancat e Kuvendit

Këshilltar për komunikim me shkrim lidhur me seancat e Kuvendit

Bashkëpunëtor i lartë për komunikim me shkrim lidhur me seancat e Kuvendit

Bashkëpunëtor për komunikim me shkrim lidhur me seancat e Kuvendit

Miranda Fejzulai-Murseli

Bashkëpunëtor i ri për komunikim me shkrim lidhur me seancat e Kuvendit

Click