Sluzba na Sobranieto
 
Shërbimi i kuvendit

SEKTORI PËR SEANCA


SEKSIONI PËR PËRGATITJE TË SENACAVE TË KUVENDIT

Ilmije Jashari  – Këshilltare për përgatitje të seancave të Kuvendit

Marina Dimovska - Bashkëpunëtore për përgatitje të seancave të Kuvendit

 

SEKSIONI PËR PROCESVERBALE DHE PYETJE DEPUTETËSH

Snezhana Ristovska - Udhëheqëse e Seksionit për procesverbale dhe pyetje deputetësh

Biljana Angellovska – Këshilltare për mbështetje profesionale-operative për procesverbale dhe pyetje deputetësh

Teuta Nexhipi  - Bashkëpunëtore për mbështetje profesionale-operative për procesverbale dhe pyetje deputetësh 

Elizabeta Gocevska - Bashkëpunëtore e re për mbështetje profesionale-administrative për procesverbalet dhe pyetjet e deputetëve


SEKSIONI PËR ÇËSHTJE ANALITIKE, KËSHILLËDHËNËSE DHE PROFESIONALE

Mirosllav Kallajxhiski – Udhëheqës i Seksionit për çështje analitike, këshillëdhënëse dhe profesionale

Milan Stefanoski - Këshilltar për çështje analitike, këshillëdhënëse dhe profesionale

Petko Kërsteski – Bashkëpunëtor i ri për çështje analitike, këshillëdhënëse dhe profesionale