NJËSIA E VEÇANTË ORGANIZATIVE - SEKSIONI PËR REVIZION TË BRENDSHËM

Udhëheqës i Seksionit për revizion të brendshëm

Xhemaledin Nexhipi

Këshilltar - revizor i brendshëm

Biserka Smillkovska

Bashkëpunëtor i lartë - revizor i brendshëm

Bashkëpunëtor për përgatitjen dhe kryerjen e revizionit të brendshëm

Bashkëpunëtor i ri – revizor i trajnimit

Bajram Curri  


Click