Sluzba na Sobranieto
 
Shërbimi i kuvendit

NJËSIA E VEÇANTË ORGANIZATIVE–SEKSIONI PËR REVIZION TË BRENDSHËM

Xhemaledin Nexhipi – Udhëheqës i seksionit për revision të brendshëm

Biserka Smillovska - Këshilltar - revizore e brendshme