Sluzba na Sobranieto
 
Shërbimi i kuvendit

Sektori per ceshtje financiare

Jasmina Kotoçeviq - Udhëheqëse e Sektorit për ceshtje financiare


SEKSIOBNI PËR KOORDINIM BUXHETOR
  

 

SEKSIONI PËR KONTROLL BUXHETOR

Elena Tasevska - Këshilltar për kontroll financiar


SEKSIONI PËR KONTABILITET DHE PAGIM

Paca Ignjatovska – Referente e pavarur – Kontabiliste konte

Daniella Ristova-Petkovska – Referent i pavarur për pagesë

Elena Todorovska – Referente e pavarur – Kontabiliste materiale

Biljana Tomevska – Referente e pavarur- Llogaritëse e rrogave dhe kompensimeve

Daniella Andreevska – Referente e pavarur – Kontabiliste e mjeteve themelore dhe inventarit të imët

Biljana Vërdinova – Referente e pavarur – Arkëtare për denarë

Daniella Ivanovska - Referente e pavarur - Kontabiliste financiare

Nikolla Fidanovski – Referent- Kontabilist i materialeve shpenzuese

SEKSIONI PËR FURNIZIME PUBLIKE

Aleksandra Lozanovska-Trifunov - Udhëheqëse e Seksioni për furnizime publike

Vanja Ralev - Këshilltar për zbatimin e procedurave për furnizime publike

Aneta Sinadinova –  Bashkëpunëtore e re për zbatimin e procedurave për furnizime publike

Elizabeta Gocevska - Bashkëpunëtore e re për zbatimin e procedurave për furnizime publike

Lupço Struzhançev – Referent i pavarur për mbështetje administrative-teknike për furnizime publike