Sektori per ceshtje financiare

Udhëheqës i Sektorit për çështje financiare

Jasmina Kotoçeviq

Ndihmësudhëheqës i Sektorit për çështje financiare

 

SEKSIONI PËR KOORDINIM BUXHETOR  

Udhëheqës i Seksionit për koordinim buxhetor

Këshilltar për koordinim buxhetor

Bashkëpunëtor i lartë për koordinim buxhetor

Bashkëpunëtor për koordinim buxhetor

Esma Alili

Bashkëpunëtor i ri për koordinim buxhetor

Daniella Ristova-Petkovska

 

SEKSIONI PËR KONTROLL BUXHETOR

Udhëheqës i Seksionit për kontroll buxhetor

Lidija Gjatovska

Këshilltar për kontroll financiar

Elena Tasevska

Bashkëpunëtor i lartë për kontroll financiar

Bashkëpunëtor për kontroll financiar

Bashkëpunëtor i ri për kontroll financiar

Adela Muminoviq

Elena Todorovska

 

SEKSIONI PËR KONTABILITET DHE PAGESË

Udhëheqës i Seksionit për kontabilitet dhe pagesë

Vesna Tulova

Këshilltar për kontabilitet dhe pagesë

Bashkëpunëtor i ri për kontabilitet dhe pagesë

Daniella Andreevska

Referent i pavarur – Llogaritar

Paca Ignjatovska

Referent i pavarur – llogaritar financiar

Referent i pavarur për pagesë

Referent i pavarur - Llogaritës i rrogave dhe kompensimeve

Biljana Tomevska

Referent i pavarur – Llogaritar i mjeteve themelore, inventarit të imët dhe materialeve

Referent i pavarur – Arkëtar i denarëve dhe devizave

Biljana Vërdinova

Referent i pavarur – Likuidator

Referent i lartë - llogaritar i materialeve shpenzuese

Nikolla Fidanovski


Click