SEKTORI PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR TË KUVENDIT

Udhëheqës i Sektorit për bashkëpunim ndërkombëtar të Kuvendit

Ana Koçakova
a.kachakova@sobranie.mk
Kati II-të, zyra nr. 209
telefon direkt: 3 113-753, lokali: 392

Ndihmësudhëheqës i Sektorit për bashkëpunim ndërkombëtar të Kuvendit 

Lidija Karakamçeva  
l.karakamceva@sobrаnie.mk

SEKSIONI PËR BASHKËPUNIM MULTILATERAL DHE KUVENDET NDËRKOMBËTARE PARLAMENTARE 

Udhëheqës i Seksionit për bashkëpunim multilateral dhe kuvendet ndërkombëtare parlamentare 

Biljana Ognenovska 
b.ognenovska@sobranie.mk
Kati II-të, zyra nr. 201 
telefon direkt: 3 119- 825, lokali: 274

Këshilltar për bashkëpunim multilateral dhe kuvendet ndërkombëtare parlamentare 

Marijana Opashinova 
m.opasinova@sobranie.mk
Kati II-të, zyra nr. 285  
telefon direkt: 3 112-255, lokali: 156

Bashkëpunëtor i lartë për bashkëpunim multilateral dhe kuvendet ndërkombëtare parlamentare

Bashkëpunëtor për bashkëpunim multilateral dhe kuvendet ndërkombëtare parlamentare

Referent i ri për bashkëpunim multilateral dhe kuvendet ndërkombëtare parlamentare 

Semra Baftijar

SEKSIONI PËR BASHKËPUNIM BILATERAL

Udhëheqës i Seksionit për bashkëpunim bilateral 

Rexhep Prekopuca 

Këshilltar për realizimin e bashkëpunimit bilateral

Marija Stefanova 
m.stefanova@sobranie.mk
Kati II-të, zyra nr. 201
telefon direkt:  3 119- 825, lokali: 274

Gligor Stojmenov 

Bashkëpunëtor i lartë për realizimin e bashkëpunimit bilateral

Bashkëpunëtor për mbështetjen administrative të bashkëpunimit bilateral

Bleta Bilalli 

Bashkëpunëtor i ri për mbështetjen administrative të bashkëpunimit bilateral

Click