SEKTORI PËR MENAXHIM TË RESURSEVE NJERËZORE

Udhëheqës i Sektorit për menaxhim të resurseve njerëzore

Ndihmësudhëheqës i Sektorit për menaxhim të resurseve njerëzore


SEKSIOIN PËR MENAXHIM PERSONAL TË RESURSEVE NJERËZORE

Udhëheqës i Seksionit për menaxhim personal të resurseve njerëzore

Këshilltar për menaxhim personal të resurseve njerëzore

Aleksandra Kokinovska

Bashkëpunëtor i lartë për menaxhim personal të resurseve njerëzore

Bashkëpunëtor për menaxhim personal të resurseve njerëzore

Fimka Lukinova

Bashkëpunëtor i ri për menaxhim personal të resurseve njerëzore

Filip Torbakov


SEKSIONI PËR PUNËSIM, AVANCIM DHE ZHVILLIM TË RESURSEVE NJERËZORE

Udhëheqës i Seksionit për punësim, avancim dhe zhvillim të resurseve njerëzore

Këshilltar për zbatimin e procedurave për punësimin dhe avancimin e nëpunësve të Kuvendit

Sashko Stamenkov

Bashkëpunëtor i lartë për trajnim dhe aftësim profesional të nëpunësve të Kuvendit

Bashkëpunëtor për ndjekjen e efektit të nëpunëve të Kuvendit - vlerësimin

Bashkëpunëtor i ri për zbatimin e procedurave për punësimin dhe avancimin e nëpunësve të Kuvendit

Bojan Petreski

Click