Sluzba na Sobranieto
 
Shërbimi i kuvendit

SEKTORI PËR PUNË PROFESIONALE DHE ADMINISTRATIVE 


Biljana Ivanovska
- Udhëheqëse e Seksionit për punë profesionale dhe administative


SEKSIONI PËR PUNË ADMINISTRATIVE

Florije Neziri-Dauti – Bashkëpunëtor për punë të zyrave dhe arkivit 

Sonja Bogdanovska  – Referente e pavarur- sekretare teknike

Cveta Trajanovska – Referente e pavarur – sekretare teknike

Olga Kiprovska - Referente e pavarur - sekretare teknike

Snezhana Bogdanska   – Referente e  pavarur- sekretare teknike

Lidija Panovska  – Referent i pavarur – sekretare teknike

Lubinka Ivanovska  – Referente e pavarur- sekretare teknike

Fatima Rahmani– Referente e pavarur – sekretare teknike

Munira Kuç- Referente e pavarur – sekretare teknike

Zilkade Luta - Referente e pavarur – sekretare teknike

Biljana Donevska - Referente e pavarur – sekretare teknike

Kefser Sevdija - Referente e pavarur – sekretare teknike

Margarita Madiq - Referente e pavarur – sekretare teknike

Lençe Ivanovska  – Referente e lartë- sekretare teknike 

Leman Jakuboviq  - Referente-sekretare teknike

Janka Stojanovska - Referente-sekretare teknike

Lejla Stavileci  – Referente për punë administrative-teknike- daktilografe

Elizabeta Stojanova  – Referente për punë administrative-teknike- daktilografe


SEKSIONI PËR PUNË TË PËRGJITHSHME  

Ylber Imeri - Udhëheqës i Seksionit për punë arkivore dhe punë të përgjithshme

Violeta Angelovska - Referente e pavarur- arkiviste

Halime Sulimani- Referente e pavarur- arkiviste

Dejan Davidovski  - Referent- dorëzues i postës

Mira Petkoska – Referente- operatore e qendrës telefonike


SEKSIONI PËR EKSPEDITIM TË MATERIALEVE

Irina Majinka  – Udhëheqëse e Seksionit për ekspeditë 


SEKSIONI PËR MBËSHTETJE TEKNIKE

Suzana Nikollovska - Referente e pavarur për proces teknik

Dragan Zmejkovski – Referent i pavarur për proces teknik

Sofija Dimitrievska – Referente e lartë për montazh, shumëzim dhe kompletim të materialeve 

Liljana Kostadinoska– Referente e lartë për montazh, shumëzim dhe kompletim të materialeve 

Snezana Koleva  – Referente e lartë për porosi dhe kompletim të materialeve të shumëzuara

Meri Kirkovska – Referente e lartë për porosi dhe kompletim të materialeve të shumëzuara

Lubço Ilievski – Referent i lartë për përgatitje dhe kompletim të materialeve

Toni Salihi - punëtor i përgjithshëm 

Hazir Severxhan - punëtor i përgjithshëm 

Adlan Muharem - punëtor i përgjithshëm 

Bekir Bertin - punëtor i përgjithshëm 


SEKSIONI PËR MIRËMBAJTJE INVESTUESE DHE RRJEDHËSE

Lupço Mirçevski – Këshilltar për mirëmbajtje investuese dhe rrjedhëse të objektit  

Sonja Gjorgjievska - Bashkëpunëtore e re për mirëmbajtjen investuese dhe rrjedhëse të objektit

Millosh Kazelliq – Referent i pavarur për mirëmbajtje investuese dhe rrjedhëse të objektit

Toni Nedellkoski - Referent i pavarur për mirëmbajtje investuese dhe rrjedhëse të objektit

Sllavica Nikollovska – Pastruese

Snezhana Tripunovska - Pastruese

Roze Trajanovska - Pastruese

Elizabeta Kostadinovska – Pastruese

Elizabeta Koçovska – Pastruese

Zllatica Dimitrievska - Pastruese

Nevenka Novakoviq - Pastruese

Kimet Salihi - Pastruese

Suzana Ristevska - Pastruese

Svetllana Jovçeva - Pastruese

Bllagica Llambevska - Pastruese

Zora Sabotkoska - Pastruese

Liljana Tanaskovska - Pastruese

Julijana Rajovska - Pastruese

Gordica Petrovska - Pastruese

Manushaqe Demiri - Pastruese

Sllavica Zmejkovska - Pastruese

Sabit Menishi - Pastrues

Lençe Zikova - Pastruese

Natasa Miloshevska - Pastruese

Margarita Georgievska - Pastruese

Violeta Gjorgjieva - Pastruese

Daniela Atanasova - Pastruese

Vesna Kiranxhik - Pastruese