SEKTORI JURIDIKO-LIGJVËNËS


Udhëheqës i Sektorit Juridik Ligjvënës

Ndihmësudhëheqës i Sektorit Juridik Ligjvënës

Elena Koceva-Jakimovska 

SEKSIONI PËR PËRGATITJE TË TEKSTEVE TË PROPOZIM-LIGJEVE, AKTEVE TJERA DHE AMENDAMENTEVE QË I PROPOZOJNË DEPUTETËT

Udhëheqës i Seksionit për përgatitjen e teksteve të propozim-ligjeve, akteve të tjera dhe amendamenteve të propozuara nga deputetët

Këshilltar për ndihmë profesionale për përgatitje të teksteve të propozim-ligjeve, akteve tjera dhe amendamenteve që i propozojnë deputetët

Dame Fidanoski 

Bashkëpunëtor i lartë për ndihmë profesionale në përgatitjen e teksteve të propozim-ligjeve, akteve tjera dhe amendamenteve që i propozojnë deputetët

Bashkëpunëtor për ndihmë profesionale në përgatitjen e teksteve të propozim-ligjeve, akteve tjera dhe amendamenteve që i propozojnë deputetët

Bashkëpunëtor i ri për ndihmë profesionale për përgatitjen e teksteve të propozim-ligjeve, akteve tjera dhe amendamenteve që i propozojnë deputetët

Marjan Damjanovski

SEKSIONI PËR LEKTORIM DHE BARAZIM TË LIGJEVE DHE AKTEVE TJERA PËR BOTIM

Udhëheqës i Seksionit për lektorim dhe barazim të ligjeve dhe akteve tjera për botim

Këshilltar për lektorim të ligjeve dhe akteve tjera për botim

Jasmina Pokojeviq-Milenkoviq

Bashkëpunëtor i lartë për lektorim të teksteve të ligjeve dhe akteve tjera për botim

Bashkëpunëtor i ri për lektorim dhe barazim të ligjeve dhe akteve tjera për botim

Jasmina Aleshkoviq 

Referent i pavarur për barazim të ligjeve të lektoruara dhe akteve tjera për botim

SEKSIONI PËR BOTIM TË LIGJEVE DHE AKTEVE TJERA NË “GAZETËN ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT”

Udhëheqës i Seksionit për botim të ligjeve dhe akteve tjera në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut"

Këshilltar për botim të ligjeve dhe akteve tjera në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut"

Bashkëpunëtor i lartë për botim të ligjeve dhe akteve tjera në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" 

Bashkëpunëtor për botim të ligjeve dhe akteve tjera në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut"

Bashkëpunëtor i ri për botim të ligjeve dhe akteve tjera në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut"

Aleksandra Pullovska 

Semra Osmani 

Click