SEKTORI PËR MBËSHTETJEN E SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM TË KUVENDIT


Udhëheqës i Sektorit për mbështetje të Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit

Ndihmësudhëheqës i Sektorit për mbështetje të Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit 

Dejan Mojsoski

SEKSIONI PËR MBËSHTETJE OPERATIVE-PROFESIONALE TË SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM

Udhëheqës i Seksionit për Mbështetje Operative-Profesionale të Sekretarit të Përgjithshëm

Goran Popovski

Këshilltar për çështje juridike

Këshilltar për çështje financiare

Zlatko Petrushevski

Këshilltar për çështje gjinore

Bashkëpunëtor i lartë për bashkëpunim me organizatat joqeveritare dhe menaxhimin e projekteve

Bashkëpunëtor për mbështetjen operative-profesionale të Sekretarit të Përgjithshëm

Bashkëpunëtor i ri për përgatitjen e materialeve dhe informacioneve

SEKSIONI PËR ÇËSHTJE NORMATIVE-JURIDIKE

Udhëheqës i Sesionit për Çështje Juridike-Normative

Këshilltar për çështje normative dhe përgatitjen e akteve në kompetencë të Sekretarit të Përgjithshëm 

Trendelina Sinani-Tairi

Këshilltar për korrespondencë me Avokatinë e Shtetit dhe Organet e Jurisprudencës

Bashkëpunëtor i lartë për veprim me parashtresa dhe propozime

Bashkëpunëtor i ri për mbështetje administrative të seksionit dhe për përgatitjen e zgjidhjeve për udhëtimet zyrtare

Zilkade Luta

SEKSIONI PËR MBËSHTETJE TË PUNËS SË GRUPEVE TË DEPUTETËVE

Bojana Naumovska 

Ivan Vellkovski

Furkan Feta

Driton Nebiu

Këshilltar për mbështetjen e punës së grupit të deputeteve në sferën e veprimtarive publike

Alban Misimi

Darko Stojanoski

Këshilltar për mbështetjen e punës së grupit të deputeteve në sferën e sistemit ekonomik

Sllobodan Tërçkov

Bashkëpunëtor për mbështetjen e punës së grupit të deputeteve 

Besim Dolek

Muhamed Ramadani 

Bashkëpunëtor i ri për mbështetjen e punës së grupit të deputeteve

Snezhana Bogdanska

SEKSIONI PËR MBËSHTETJEN E ZYRAVE PËR KONTAKTET E DEPUTETËVE ME QYTETARËT

Udhëheqës i Seksionit për mbështetjen e zyrave për kontaktet e deputetëve me qytetarët

Këshilltar për koordinimin e punës së zyrave për kontaktet e deputetëve me qytetarë

Këshilltar për ndjekjen e raporteve të punës së zyrave për kontaktet e deputetëve me qytetarët

Bashkëpunëtor i lartë për koordinimin e punës së zyrave për kontaktet e deputetëve me qytetarët

Bashkëpunëtor i ri për mbështetje administrative të punës së zyrave për kontaktet e deputetëve me qytetarët

Urim Kadriji

Eniz Bardhi

SEKSIONI PËR ÇËSHTJE PROTOKOLLARE

Udhëheqës i Seksionit për çështje protokollare

Vllado Kralevski 

Këshilltar për përgatitje dhe organizim të çështjeve protokollare

Elena Veliçkovska 

Bashkëpunëtor për përgatitje dhe organizim të çështjeve protokollare

Ivan Cvetanovski 

Bashkëpunëtor i ri për mbështetje administrative të çështjeve protokollare

Katerina Talevska

Referent i pavarur për mbështetje administrative-teknike të çështjeve protokollare

Daniella Llumakovska 

Suzana Çurllinova 

Referent i lartë për mbështetje administrative-teknike të çështjeve protokollare

Lupço Ilievski

Shef i parkut të automjeteve

Shoferi II

Ivço Efremov

Nazim Aliu 

Click