Sluzba na Sobranieto
 
Shërbimi i kuvendit

SEKTORI I SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM


Rozeta Kanevçeva – Udhëheqëse e Sektorit të Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit
r.kanevceva@sobranie.mk
Kati I III- të, NR. 332,
Lokali: 357

Dejan Mojsoski - Ndihmës udhëheqës i Sektorit të Sekretarit të Përgjithshëm


SEKSIONI PËR MBËSHTETJE TË PUNËS SË SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM

Bojan Vasilevski - Udhëheqës i Seksionit për mbështetjen e punës së sekretarit të përgjithshëm

Aleksandra Kokinovska – Këshilltare për çështje  personale

Laura Zhuta – Këshilltare për çështje personale


SEKSIONI PËR ÇËSHTJE NORMATIVE-JURIDIKE

Trendelina Sinani-Tairi  – Këshilltare për çështje normative-juridike

SEKSIONI PËR MBËSHTETJE TË PUNËS SË GRUPEVE TË DEPUTETËVE

Boban Stojanoski - Këshilltar për mbështetjen e punës së grupit të deputetëve në sferën e sistemit politik 

Driton Nebiu - Këshilltar për mbështetjen e punës së grupit të deputeteve në sferën e sistemit politik 

Furkan Feta - Këshilltar për mbështetjen e punës së grupit të deputeteve në sferën e sistemit politik

Bojana Naumovska - Këshilltar për mbështetjen e punës së grupit të deputeteve në sferën e sistemit politik 

Ivan Velkovski - Këshilltar për mbështetjen e punës së grupit të deputeteve në sferën e sistemit politik

Tatjana Popovska - Këshilltar për mbështetjen e punës së grupit të deputeteve në sferën e sistemit politik

Marija Velovska-Kondovska - Këshilltar për mbështetjen e punës së grupit të deputeteve në sferën e sistemit politik

Anita Mladenovska-Ristovska - Këshilltar për mbështetjen e punës së grupit të deputeteve në sferën e sistemit politik

Alban Misimi - Këshilltar për mbështetjen e punës së grupit të deputeteve në sferën e veprimtarive publike

Ana Gjorgjievska - Këshilltar për mbështetjen e punës së grupit të deputeteve në sferën e veprimtarive publike

Darka Stojanovska - Këshilltar për mbështetjen e punës së grupit të deputeteve në sferën e veprimtarive publike

Sllobodan Tërçkov - Këshilltar për mbështetjen e punës së grupit të deputeteve në sferën e sistemit ekonomik

Besim Dolek - Bashkëpunëtor për mbështetjen e punës së grupit të deputeteve 

Muhamed Ramadani - Bashkëpunëtor për mbështetjen e punës së grupit të deputeteve

Marjan Damjanovski - Bashkëpunëtor i ri për mbështetjen e punës së grupit parlamentar

Martina Mateska - Bashkëpunëtore e re për mbështetjen e punës së grupit parlamentar


SEKSIONI PËR ÇËSHTJE PROTOKOLLARE

Vllado Kralevski – Udhëheqës i Seksionit për çështje protokollare

Ivan Cvetanovski

Daniella Llumakovska – Referente e pavarur për mbështetje administrative-teknike të çështjeve
protokollare

Suzana Çurllinova – Referente e pavarur për mbështetje administrative-teknike të çështjeve
protokollare


SEKSIONI PËR TË PUNËNS SË RRJETIT PARLAMENTAR PËR KOMUNIKIM ME QYTETARËT

Urim Kadriji - Bashkëpunëtor i ri për realizimin e kontakteve të deputetëve me qytetarët në njësitë zgjedhore 1, 2, 3

Eniz Bardhi - Bashkëpunëtor i ri për realizimin e kontakteve të deputetëve me qytetarët në njësitë zgjedhore 4, 5, 6