Udhëheqja parlamentare 

              Trajko Veljanoski

        Kryetar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë

 


 

 

Informata kontaktuese

Kabineti i kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë
Telefoni kontaktues: 3113-268, 3112-255, lokali 353
E-posta: pretsedatel@sobranie.mk

Biografia e Кryetarit të Kuvendit

Trajko Veljanovski është lindur më 2 nëntor 1962 në Shkup. Në universitetin ‘’Shën Kirili dhe Metodi’’ në Shkup, i mbaron studimet e shkencave juridike, ndërsa më vitin 1988 e jep provimin e avokaturës dhe të njëjtin vit hap zyre të pavarur të avokaturës. Si avokat punon deri në fillim të vitit 1999.

Angazhimin e vet politik Trajko Veljanovski e filloi në vitin 1993 me inkuadrimin në VMRO-DPMNE. Veprimi i tij politik është i lidhur ngushtë me përcaktimin e tij profesional - drejtësinë dhe legjislacionin. Kështu, më shumë vjet udhëheq Komisionin për çështje juridike të VMRO-DPMNE-së, anëtar i Komisionit për sistem politik, e gjithashtu udhëheq edhe Forumin për çështje juridike e politike dhe sistem gjyqësor të VMRO-DPMNE-së. 

 Në vitin 1999 zgjidhet nënsekretar në Ministrin e Drejtësisë së Qeverisë së Republikë së Maqedonisë, ku së shpejti bëhet zëvendësministër. Me këtë rast, veçanërisht është aktiv në përgatitjen e ligjeve, por merr pjesë aktive në procesin e miratimit të tyre në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe trupa punuese kuvendore. Gjithashtu, merr pjesë në përgatitjen e më shumë marrëveshjeve ndërkombëtare bilaterale dhe multilaterale, si dhe në takime, konferenca dhe seminare ndërkombëtare. 
Në këtë periudhë është edhe anëtar i Komisionit për parashtresa dhe propozime të Presidentit të Republikë së Maqedonisë, e gjithashtu është edhe anëtar i Këshillit drejtues të Qendrës për integrime evropiane. 
Në më shumë cikle zgjedhore, siç janë zgjedhjet presidenciale, parlamentare dhe lokale është i angazhuar si anëtar i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. 

Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2006 Trajko Veljanovksi zgjidhet deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe në këtë periudhë të mandatit deri në prill të vitit 2008 është kryetar i Komisionit kuvendor për çështje të zgjedhjeve dhe të emërimeve. Në zgjedhjet e qershorit 2008 përsëri zgjidhet deputet, e në mbledhjen konstituive të përbërjen së re kuvendore zgjidhet kryetar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.
Në zgjedhjet në qershor 2011 është zgjedhur për deputet për herë të tretë, ndërsa në seancën konstitutive të përbërjes së re parlamentare është rizgjedhur për Kryetar të Kuvendit të Republikë së Maqedonisë. 

Trajko Veljanovski është i  martuar dhe prind i dy fëmijëve.

Aktivitete në Kuvend: 

  • Komisioni për Çështje Kushtetuese, kryetar
  • Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Unionin Interparlamentar (UIP), shef i delegacionit
Click