KËSHILLI I KANALIT TË KUVENDIT

Dokumente

Këshilli për përkrahjen e Kanalit të Kuvendit është trup i veçantë punues i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë i cili, në bazë të Vendimit për themelim (Gazeta zyrtare e  RM-së, nr. 07/2006) i ka këto detyra:

  • e shqyrton dhe miraton realizimin e programit, punën financiare dhe investuese për vitin rrjedhës;
  • propozon dhe miraton planin programor, financiar dhe investues të Kanalit të Kuvendit për vitin pasardhës dhe 
  • siguron emetimin e aktiviteteve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë përmes servisit programor - Kanali i Kuvendit

                Kryetari: JANI MAKRADULI 
          
                  Anëtar: ILIJA DIMOVSKI 
                                 LILJANA KUZMANOVSKA
                                 DIMITAR STEVANANXHIA
                                 AVDIJA PEPIQ
                                 HAJRULLA MISINI
                                 NEXHAT JAKUPI 
                                 GAZMEND ALIJI 
                                 VESNA BENDEVSKA
                                 EMILIJAN STANKOVIQ 
                                 SAFET BISHEVAC

Zëvendësanëtar: SLLAVE GOSHEV                
                                 JORDAN PAÇKOV               
                                  LILJANA POPOVSKA          
                                  MALISHA STANKOVIQ      
                                  XHEVAT ADEMI 
                                  IRFAN DEARI
                                  ORHAN IBRAIMI 
                                  DIVNA JOVKOVSKA-EFTIMOSKA   
                                  BILJANA KAZANXHISKA  
                                  ERDOGAN SARAÇ

Click