MISIONI I KLUBIT

Klubi i deputeteve vepron me qëllim të përbashkët dhe të vetëm - përmes zgjidhjeve ligjore të arrihet barazi gjinore dhe avancimi i të drejtave të grave, inkuadrimi aktiv i tyre në procesin e vendimmarrjes në shtet si dhe përforcimi dhe rritja e demokracisë në të gjitha sferat e shoqërisë maqedonase.

Click