VENDIM PER SHPALLJEN E KONKURSIT PUBLIK PER ZGJEDHJEN E KRYETARIT DHE TË ANETARËVE TË KOMISIONIT SHTETËROR TE PARANDALIMIT TË KORRUPSIONIT (e publikuar në "Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 234/23 më 7.11.2023)
Click