NjoftimetE mërkurë, 30 dhjetor 2009, ora 11:00, Salla 4

KOMISION ANKETUES PËR VERIFIKIMIN E RRETHANAVE PËR VDEKJEN E KRYETARIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË, BORIS TRAJKOVSKI

Propozimi i rendit të ditës:

1. Shkëmbimi i mendimeve me kryetarin e Komisionit të përzier për hulumtimin e fatkeqësive dhe incidenteve serioze në aviacionin e Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve.

Click