NjoftimetE mërkurë, 16 dhjetor 2009, ora 11:00, Salla 4

KOMISIONI PËR BUJQËSI, PYLLTARI DHE EKONOMI TË UJËRAVE

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pylltari dhe inspeksionin e gjuetisë (leximi i dytë);

2. Informatë për gjendjen me prodhimtarinë, grumbullimin dhe plasmanin e mollëve nga rekolta e vitit 2009.


 

Click