NjoftimetE mërkurë, 23 dhjetor 2009, ora 14:00, Salla 3

KOMISIONI PËR FINANCIM DHE BUXHET

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për taksat administrative (leximi i dytë).

Click