NjoftimetE hënë, 21 dhjetor 2009, ora 10:00, Salla 4

KOMISIONI PËR TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për qarkullimin e materieve të rrezikshme në komunikacionin rrugor dhe hekurudhor (leximi i dytë);

2. Propozim-ligj për orarin e punës, pushimet e obligueshme të punëtorëve mobilë dhe shoferëve në komunikacionin rrugor dhe aparatet për regjistrim në komunikacionin rrugor (leximi i dytë).

Click