NjoftimetE mërkurë, 16 dhjetor 2009, ora 12.00, Salla 1

SEANCA E TETËDHJETEPESTË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 14.12.2009)(vazhdimi i dytë)                                                    

Rendi i ditës:

...

11. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për veprimtari radiodifuzive (leximi i parë);

... 

13. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrogat e gjykatësve (leximi i dytë);

14. Propozim-ligj për rrogat e prokurorëve publikë (leximi i dytë);

15. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për qasje të lirë te informatat me karakter publik (leximi i dytë);

16. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin e mesëm (leximi i dytë);

17. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin fillor (leximi i dytë);

18. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për invalidët civilë nga lufta, me procedurë të shkurtër;

19. Propozim-vendim për dhënie pëlqimi të shkallës së përcaktuar të kompensimit nga të hyrat e përgjithshme të shoqërive të cilat kryejnë veprimtari energjetike, për financimin e punës së Komisionit Rregullues për Energjetikë të Republikës së Maqedonisë, për vitin 2010;

20. Propozim-plan financiar i Komisionit Rregullues për Energjetikë i Republikës së Maqedonisë, për vitin 2010;

21. Informacion për preventivën dhe ballafaqimin me pasojat nga virusi AH1N1 në Republikën e Maqedonisë;

22. Kërkesë për dhënien e interpretimit autentik të nenit   29-g të Ligjit për plotësimin e Ligjit për rrogë dhe kompensime tjera të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe personave tjerë të zgjedhur dhe të emëruar në Republikë, e parashtruar nga kryetari i Komunës së Probishtipit.

Click