NjoftimetE mërkurë, 23 dhjetor 2009, ora 11:00, Salla 1

SEANCA E TETËDHJETEGJASHTË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 22.12.2009.)(vazhdimi i parë)

Rendi i ditës:

1. Propozim i plotësuar i Buxhetit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2010 (leximi i dytë).

2. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për themelimin e Agjencisë për mbështetjen e sipërmarrësisë në Republikën e Maqedonisë, me procedurë të shkurtuar.

Click