NjoftimetE hënë, 28 dhjetor 2009, ora 12:00, Salla 1

SEANCA E TETËDHJETEGJASHTË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 22.12.2009.)(vazhdimi i tretë)

Rendi i ditës:     

...     

2. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për themelimin e Agjencisë për mbështetjen e sipërmarrësisë së Republikës s; Maqedonisë, me procedurë të shkurtuar.

Click