Njoftime


E mërkurë, 29 dhjetor 2010, Ora 11:00, Salla 1

SEANCA NR. 130 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 27.12.2010) (vazhdimi i dytë)

Rendi i ditës:
 
 ...
 
18. Propozim-ligj për tokë ndërtimore (leximi i parë);
 
19. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për furnizim me ujë të pijshëm dhe derdhjen e ujërave të zeza urbane (leximi i parë);
 
20. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transport në komunikacionin rrugor (leximi i parë); 

21. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transport të materieve të rrezikshme në komunikacionin rrugor dhe hekurudhor (leximi i parë); 
 
22. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për standardin e nxënësve (leximi i parë);
 
23. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsim dhe trajnim profesional (leximi i parë); 
 
24. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin e të rriturve (leximi i parë);
 
25. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kontabilitet të organizatave joprofitabile (leximi i parë);
 
26. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kryerjen e shërbimeve transfer i shpejt i parave (leximi i parë);
 
27. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve gjatë marrëveshjeve për kredi të konsumit  (leximi i parë);

28. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për taksa administrative (leximi i parë); 
 
29. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për plehra (leximi i parë); 
 
30. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shëndetin e bimëve (leximi i parë); 
 
31. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për prodhime për mbrojtjen e bimëve (leximi i parë); 
 
32. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për evidenca nga sfera e punës (leximi i parë);
 
33. Propozim-ligj për rrogë dhe kompensime të personave të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë (leximi i parë);

34. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim  vullnetar pensional me financim kapital (leximi i parë);
 
35. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit zgjedhor (leximi i parë);
I parashtruar nga deputetët Stanka Anastasova, Mile Andonov, Vesna Bendevska, Vllado Buçkovski, Sllavica Gërkovska, Mende Dinevski, Cvetanka Ivanova, Igor Ivanovski, Jani Makraduli, Goran Minçev, Marjanço Nikollov, Andrej Petrov, Emilijan Stankoviq, Goran Sugareski, Marinella Tusheva, Nikolla Qurkçiev, Tome Çingovski , Radmilla Shekerinska, Tito Petkovski, Stojan Andov, Gjorgji Orovçanec, Sonja Mirakovska, Goran Misovski;
 
36. Propozim-ligj i plotësuar për kontroll kufitar (leximi i dytë);

37. Propozim-ligj për administrim me procesuimin e lëndëve në gjykata (leximi i dytë);
 
38. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim  të detyrueshëm pensional me financim kapital (leximi i dytë);

39. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shpalljen e Çarshisë së Vjetër të Shkupit trashëgimi kulturore me rëndësi të veçante (leximi i dytë); 

40. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për procedurë tatimore (leximi i dytë);

41. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatim personal mbi të ardhurat (leximi i dytë); 
 
42.  Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për denacionalizim (leximi i dytë); 
 
43. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për regjistrimin e pagesave me para në dorë (leximi i dytë);
 
44. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për material faror dhe për mbëltim për bimë bujqësore (leximi i dytë);
 
45. Propozim-ligj për shpalljen e një pjese të Malit Galiçicë park nacional (leximi i dytë);
 
46. Propozim-ligj për njohjen e kualifikimeve profesionale (leximi i dytë);
 
47. Propozim-ligj i plotësuar për themelimin e Fakultetit të Shkencave të Informatikës dhe Inxhinierisë Kompjuterike në përbërje të Universitetit "Shën. Cirili dhe Metodi"- Shkup (leximi i dytë); 
 
48. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për themelimin e Agjencisë për Mbështetje të Sipërmarrësisë të Republikës së Maqedonisë (leximi i dytë);
 
49. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për përmbarim, me procedurë të shkurtuar; 
 
50. Propozim-vendim për dhënien e pëlqimit të shkallës së përcaktuar të kompensimit nga të hyrat e përgjithshme të shoqërive të cilat kryejnë veprimtari energjetike, për financimin e punës së Komisionit Rregullator për Energjetikë të Republikës së Maqedonisë për vitin 2011;

51. Propozim-plan financiar i Komisionit Rregullator për Energjetikë të Republikës së Maqedonisë për vitin 2011;
 
52. Program vjetor për punën e Agjencisë për Komunikime Elektronike për vitin 2011;
 
53. Kërkesë për dhënien e interpretimit autentik të nenit 1 paragrafi 3 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për denacionalizim, i parashtruar nga deputeti Goran Sugareski.

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.