NjoftimetЕ enjte, 7 korrik 2011, ora 12:00, Salla e Komisionit Kushtetues

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE TË ZGJEDHJEVE DHE EMËRIMEVE

Propozimi i rendit të ditës:

1. Përcaktimi i Propozim-vendimit për zgjedhjen e kryetarëve, zëvendëskryetarëve, anëtarëve dhe zëvendësit e tyre të komisioneve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë;

2. Përcaktimi i Propozim-vendimit për zgjedhjen e shefit, anëtarëve dhe zëvendësanëtarëve të Delegacionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës (AP KE);

3. Përcaktimi i Propozim-vendimit për zgjedhjen e shefit, anëtarëve dhe zëvendësanëtarëve të Delegacionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior   (AP NATO);

4. Përcaktimi i Propozim-vendimit për zgjedhjen e shefit, anëtarëve dhe zëvendësanëtarëve të Delegacionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (AP OSBE)

5. Përcaktimi i Propozim-vendimit për zgjedhjen e shefit, anëtarëve dhe zëvendësanëtarëve të Delegacionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Dimensionin Parlamentar të Iniciativës Qendrore Evropiane (DP IQE);

6. Përcaktimi i Propozim-vendimit për zgjedhjen e shefit, anëtarëve dhe zëvendësanëtarëve të Delegacionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Mediteranit (AP e Mediteranit);

7. Shqyrtimi i kërkesave të dorëzuara për realizimin e rrogës pas pushimit të funksionit deputet (apanazh) ;
 
8. Të ndryshme.

Click