NjoftimetE enjte, 22 dhjetor 2011, ora 10:00, Salla 4

KOMISIONI PËR PUNË DHE POLITIKË SOCIALE

Propozim i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë - leximi II;

2. Propozim-ligj për rrogë minimale në Republikën e Maqedonisë - leximi II;

3. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor - leximi II;

4. Propozim-ligj për pagesë të pensioneve dhe kompensimeve pensionale nga sigurimi pensional me financim kapital - leximi II;

5. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për pagesë të rrogave në Republikën e Maqedonisë - leximi II;

6. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për rrogë dhe kompensime tjera të personave të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë - leximi II;

7. Propozim-ligj për Regjistër të veçantë për persona të gjykuar me aktgjykim të plotfuqishëm për vepra penale për keqpërdorim seksual të personave të mitur dhe pedofili - leximi II.

 

Click