NjoftimetE enjte, 14 korrik 2011 ora 13:00 , Salla e Komisionit Kushtetues

MBLEDHJA E PARË E KOMISIONIT JURIDIK-LIGJVËNËS 

Rendi i ditës:  

1.  Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për përdorimin e gjuhës që e flasin së paku 20% nga qytetarët në Republikën e Maqedonisë dhe në njësitë e vetëadministrimit lokal, me procedurë të shkurtuar – leximi II;

 Parashtruar nga:  Talat Xhaferi, Ermira Mehmeti, Rexhail Ismaili, Vjollca Mehmeti Nuredini, Arben Labenishta, Dëshira Imeri, Behixhudin Shehabi, Irfan Deari, Rafet Muminoviq, Amdi Bajram  
 
2. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për përdorim të flamujve të bashkësive në Republikën e Maqedonisë, me procedurë të shkurtuar  - leximi II; 

 Parashtruar nga:  Talat Xhaferi, Ermira Mehmeti, Vjollca Mehmeti Nuredini, Dëshira Imeri, Arben Labenishta, Rexhail Ismaili, Suzana Saliu, Irfan Deari, Rafet Muminoviq, Amdi Bajram
 
3. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari radiodifuzive, me procedurë të shkurtuar – leximi II;

 Parashtruar nga: Vlladimir Gjorçev, Svetllana  Jakimovska, Sillvana Boneva, Aleksandar Nikolloski, Aleksandar Spasenovski, Kosana Nikoliq-Mazneva , Ilija Kitanovski, Amdi Bajram;
 
4. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë, me procedurë të shkurtuar - leximi II;
 
5. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për Këshillin e Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë, me procedurë të shkurtuar- leximi II;
 
6. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për mbrojtje nga pirja e duhanit, me procedurë të shkurtuar- leximi II;
 
7. Kërkesë për dhënie të interpretimit autentik të nenit 1 nga Ligji për Amnisti (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 18/2002)

 Parashtruar nga: Talat Xhaferi, Ermira Mehmeti, Rafet Muminoviq, Rexhail Ismaili, Suzana Saliu Vjollca Mehmeti-Nuredini, Arben Labenishta, Dëshira Imeri. 

Click