NjoftimetE hënë, 19 dhjetor 2011, Ora 14:00, Salla 3

MBLEDHJA NR. 18 E KOMISIONIT PËR FINANCIM DHE BUXHET

Propozim i rendit të ditës:

1. Raport i Komisionit Juridik Ligjvënës i Propozim-ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tarifë doganore - leximi II.

 

 

 

 

 

 

 

Click