NjoftimetE martë, 12 korrik 2011, Ora 11:00, Salla 1

SEANCA NR. 3 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Propozimi i rendit të ditës:

1.  Propozime për zgjedhje të nënkryetarëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë;  

2.  Propozim-vendim për zgjedhjen e kryetarëve, zëvendëskryetarëve, anëtarëve dhe zëvendësit e tyre të komisioneve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë;

3. Propozim-vendim për zgjedhjen e shefit, anëtarëve dhe zëvendësanëtarëve të Delegacionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës (AP KE); 

4. Propozim-vendim për zgjedhjen e shefit, anëtarëve dhe zëvendësanëtarëve të Delegacionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior   (AP NATO); 

5. Propozim-vendim për zgjedhjen e shefit, anëtarëve dhe zëvendësanëtarëve të Delegacionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (AP OSBE);

6. Propozim-vendim për zgjedhjen e shefit, anëtarëve dhe zëvendësanëtarëve të Delegacionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Dimensionin Parlamentar të Iniciativës Qendrore Evropiane (DP IQE); 

7. Propozim-vendim për zgjedhjen e shefit, anëtarëve dhe zëvendësanëtarëve të Delegacionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Mediteranit (AP e Mediteranit).

Propozimi rendit të ditës plotësohet me:

1. Verifikimi i mandatit të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.

Click