Njoftime


E martë, 19 korrik 2011, ora 11:00, Salla 1

SEANCA E KATËRT E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Propozimi i rendit të ditës:

1. Raport vjetor për punën e Komisionit për Mbrojtje të Konkurrencës për vitin 2010;  

2. Raport vjetor për punën e Komisionit për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë te Informatat me Karakter Publik për vitin 2010;  

3. Raport për punën e Komisionit për Letra me Vlerë i Republikës së Maqedonisë në vitin 2010, Raport i Revizorëve të pavarur dhe Raport financiar për vitin që përfundon 31.12.2010 dhe Plan financiar për vitin afarist 2011;  

4. Raport vjetor për punën e Komisionit Rregullator për Energjetikë i Republikës së Maqedonisë për vitin 2010;  

5. Raport vjetor për punën e Agjencisë për Komunikime Elektronike, për vitin 2010; 

6. Raport vjetor për punën e Agjencisë së Postave, për vitin 2010;

7. Raport vjetor për punën e Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2010;

8. Raport vjetor për punën e  Këshillit për Radiodifuzion i Republikës së Maqedonisë për vitin 2010;

9. Plan financiar vjetor i Këshillit për Radiodifuzion i Republikës së Maqedonisë për vitin 2011; 

10. Raport vjetor i Komisionit Shtetëror për Ankesa të Furnizimeve Publike për vitin 2010;

11. Raport financiar vjetor i Agjencisë për rregullimin e Sektorit Hekurudhor për vitin 2010;

12. Raport për realizmin e Programit vjetor për punë dhe zhvillim të Agjencisë për Rregullimin e Sektorit Hekurudhor, për vitin 2010;

13. Propozim-vendim për dhënie të pëlqimi të Programit vjetor për punë dhe zhvillim  të Agjencisë për Rregullimin e Sektorit Hekurudhor për vitin 2011;

14. Propozim-vendim për dhënie të pëlqimi të Planit financiar vjetor të Agjencisë për Rregullimin e Sektorit Hekurudhor për vitin 2011;   

15. Raport financiar vjetor i Agjencisë së Aviacionit Civil për periudhën prej 15 tetorit 2010 deri më 31 dhjetor 2010; 

16. Raport vjetor për punën e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit për vitin 2010; 

17. Raport për punën financiare të Ndërmarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqedonisë në vitin 2010;  

18.  Plan financiar për punën e rregullt të Ndërmarrjes Publike Radiotelevizioni Maqedonas për vitin 2011; 

19. Propozim-Vendim për miratimin e Planit Financiar të Ndërmarrjes Publike Radiotelevizioni Maqedonas për aktivitete të rregullta dhe investuese të programeve të radios, të dedikuara për vendet fqinje dhe Evropë në gjuhë të huaja për vitin 2011;

20. Propozim-Vendim për miratimin e Planit Financiar të Ndërmarrjes Publike Radiotelevizioni Maqedonas për aktivitete të rregullta dhe investuese të programeve të radios të dedikuara për informimin e mërgimtarëve dhe qytetarëve të Republikës së Maqedonisë që jetojnë në vendet fqinje, në Evropë dhe kontinente tjera, në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën që e flasin së paku 20 % e qytetarëve e cila është e ndryshme nga gjuha maqedonase dhe të bashkësive tjera joshumicë për vitin 2011;

21. Propozim-Vendim për miratimin e Planit Financiar të Ndërmarrjes Publike Radiotelevizioni Maqedonas për aktivitete të rregullta dhe investuese të servisit të programit televiziv nëpërmjet satelitit, i dedikuar për mërgimtarët dhe qytetarët e Republikës së Maqedonisë që jetojnë në Evropë dhe kontinente tjera në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën që e flasin së paku 20 % e qytetarëve e cila është e ndryshme nga gjuha maqedonase dhe të bashkësive tjera joshumicë për vitin 2011; 

22. Propozim-vendim për miratimin e Planit Financiar të Ndërmarrjes Publike Radiotelevizioni Maqedonas për aktivitete të rregullta dhe investuese të servisit të programit të radios nëpërmjet satelitit i dedikuar për mërgimtarët dhe qytetarët e Republikës së Maqedonisë që jetojnë në Evropë dhe në kontinente tjera, në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën që e flasin së paku 20 % e qytetarëve e cila është e ndryshme nga gjuha maqedonase dhe të bashkësive tjera joshumicë për vitin 2011; 

23. Propozim-vendim për miratimin e Planit Financiar të Ndërmarrjes Publike Radiotelevizioni Maqedonas për aktivitete të rregullta dhe investuese të servisit  të dytë të programit televiziv nëpërmjet satelitit, i dedikuar për mërgimtarët dhe qytetarët e Republikës së Maqedonisë që jetojnë në Evropë dhe kontinente tjera në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve e cila është e ndryshme nga gjuha maqedonase dhe të bashkësive tjera joshumicë për vitin 2011;

24. Propozim-vendim për miratimin e Planit Financiar të Ndërmarrjes Publike Radiotelevizioni Maqedonas për aktivitete të rregullta dhe investuese i dedikuar për emitimin e aktiviteteve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2011.

25. Propozim i interpretimit autentik të nenit 1 të Ligjit për amnisti ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 15/2002)
I parashtruar nga deputetët:Talat Xhaferi, Ermira Mehmeti, Rafet Muminoviq, Rexhail Ismaili, Suzana Saliu, Vjollca Mehmeti Nuredini, Arben Labenishta, Dëshira Imeri.

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.