NjoftimetE premte, 15 korrik 2011, Ora 12:00, Salla 1

SEANCA E PESTË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 13. 7.2011)(vazhdimi i parë)

Rendi i ditës:

...

3. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për përdorimin e gjuhës që e flasin së paku 20% e qytetarëve në Republikën e Maqedonisë dhe në njësitë e vetadministrimit lokal, me procedurë të shkurtuar;
I parashtruar nga: Talat Xhaferi, Ermira Mehmeti, Rexhail Ismaili, Vjollca Mehmeti-Nuredini, Arben Labenishta, Dëshira Imeri, Behixhudin Shehabi, Irfan Deari dhe Rafet Muminoviq;

4. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për përdorimin e flamujve të bashkësive në Republikën e Maqedonisë, me procedurë të shkurtuar;
I parashtruar nga: Talat Xhaferi, Ermira Mehmeti, Vjollca Mehmeti-Nuredini, Dëshira Imeri, Arben Labenishta, Rexhail Ismaili, Suzana Saliu, Irfan Deari dhe Rafet Muminoviq;

5. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari radiodifuzive, me procedurë të shkurtuar;
I parashtruar nga: Vlladimir Gjorçev, Svetllana  Jakimovska, Sillvana Boneva, Aleksandar Nikolloski, Aleksandar Spasenovski, Kosana Nikoliq-Mazneva dhe Ilija Kitanovski.

6. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë, me procedurë të shkurtuar;

7. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për Këshillin e Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë, me procedurë të shkurtuar; 

8. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për mbrojtje nga pirja e duhanit, me procedurë të shkurtuar;
 
 

Click