NjoftimetE mërkurë, 28 dhjetor 2011, ora 12:00, Salla 1

SEANCA NR. 18 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 19.12.2011)(vazhdim i shtatë)

Rendi i ditës:

...

21. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kontribute nga sigurimi i detyrueshëm social, me procedurë të shkurtuar; 

22. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për ndihmën juridike falas, me procedurë të shkurtuar; 

23. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për vlerësim, me procedurë të shkurtuar;

24. Propozim-ligj për shndërrim të kërkesave debitore të Republikës së Maqedonisë në bazë të taksave publike në depozitë të përhershme në shoqërinë SHA për hulumtim, projektim, prodhim dhe ndërtim të objekteve industriale energjetike me përgjegjësi të plotë EMO Ohrid, me procedurë të shkurtuar; 

25. Raport vjetor për punën e Agjencisë për Komunikime Elektronike për vitin 2012; 

26. Propozim-vendim për miratim të Programit Vjetor për punën e Agjencisë së Postave për vitin 2012;

27. Propozim-vendim për dhënie pëlqimi të Vendimit të statutit për ndryshimin e Statutit të Universitetit "Goce Dellçev" në Shtip;  

28. Kërkesë për dhënie interpretimi autentik të nenit 2 paragrafi 1 pika 5, lidhur me nenin 2 paragrafi 1 pika 9 të Ligjit për siguri në komunikacionin rrugor, e parashtruar nga deputeti Stojko Paunoski.


 

Click